14.4.2014
Kategorie: Ukončování studia

Informace o závěrečných zkouškách

Průběh konání závěrečných zkoušek

Na konání závěrečné zkoušky se vztahují obdobná ustanovení jako pro maturitní zkoušky, tedy v případě, bude-li k 1. červnu obnovena možnost osobní přítomnosti žáků ve středním vzdělávání ve škole, započnou závěrečné zkoušky nejpozději do 30. června, v případě že nebude k 1. červnu 2020 obnovena osobní přítomnost žáků na středním vzdělávání ve škole, bude vykonána závěrečná zkouška náhradním způsobem, tedy obdobně jako u maturitní zkoušky.

 

Podrobné informace lze získat na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy:

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni

Výtah z legislativy k ZZ pro rok 2020

 

Závěrečná zkouška
Zadávání závěrečné zkoušky proběhne v souladu s platnou legislativou (vyhláška č. 47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem a její novely č. 36/2014 Sb. a č. 118/2017 Sb.).

Složení zkušební komise, jmenování jejích členů a pravomoc zkušební komise se řídí §3 vyhlášky č. 47/2005 Sb. v platném znění.

Hodnocení a klasifikace závěrečné zkoušky probíhá v souladu s §4 vyhlášky č. 47/2005 Sb. v platném znění.

Metodika k realizaci jednotného zadání ve škole je uvedena na webových stránkách www.novazaverecnazkouska.cz.

Průběh ZZ
Jednotlivé samostatně klasifikované zkoušky se konají v pořadí: písemná zkouška, praktická zkouška z odborného výcviku a ústní zkouška. Písemná zkouška trvá nejdéle 240 minut.

Počet témat praktické zkoušky stanoví ředitel školy. Pokud je stanoveno více než 1 téma, žák si jedno téma vylosuje. Praktickou zkoušku koná žák nejdéle 3 dny. V jednom dni trvá zkouška nejvýše 7 hodin.

Pro ústní zkoušku stanoví ředitel školy 25 – 30 témat, z nichž si žák jedno téma vylosuje. Příprava k ústní zkoušce trvá nejméně 15 minut a zkouška trvá nejdéle 15 minut.

Závěrečná zkouška se koná v červnu v termínech stanovených ředitelem školy.

Zkušební komise
Zkušební komise má stále členy a další členy. Stálými členy jsou předseda, místopředseda a třídní učitel zkoušených žáků. Dalšími členy jsou učitel odborného výcviku, učitel odborných předmětů a odborník z praxe.
Místopředsedu a další členy zkušební komise jmenuje ředitel školy do 15. března příslušného školního roku.

Hodnocení písemné zkoušky a praktické zkoušky se žákům oznámí nejpozději týden před zahájením ústní zkoušky. Celkové hodnocení závěrečné zkoušky včetně hodnocení jednotlivých zkoušek oznámí předseda zkušební komise v den, ve kterém žák tuto zkoušku ukončil.

Jmenování zkušebních komisí ZDE

Zadání SOP naleznete ZDE

Další informace k SOP naleznete ZDE

Je nutný vyplněný souhlas GDPR pro modelky k ZZ stahujte

Hodnocení – kritéria a pravidla

Termíny ZZ

Rozpisy a harmonogramy pro jarní termín naleznete ZDE

Rozdělení na písemnou část ZZ naleznete ZDE

Rozdělení do skupin na praktickou zkoušku

Pro přihlášení k podzimnímu termínu ZZ využijte TENTO FORMULÁŘ

 

Podzimní termín ZZ

Praktická závěrečná zkouška 2020/2021

Třída: 3KA, 3KB

Termín praktické závěrečné zkoušky: 2. 9. 2021 (první, opravný termín)

Zadání: zhotovení dámského společenského výčesu ve stylu Karnevalu dle SOP

2. 9. 2021 8:00 – 10:00

  • Fišerová Natálie
  • Pivoňková Nicole
  • Pflegerová Tereza
  • Gergelová Tereza