14.8.2018
Kategorie: Projekty

Projekt „Vybudování odborné přírodovědné učebny a bezbariérového přístupu“

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005042

 

Hlavním cílem realizace projektu je prostřednictvím stavebních úprav a investice do moderního vybavení odborné učebny přírodních věd zlepšit kvalitu formálního vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí a tím zvýšit reálnou budoucí uplatnitelnost žáků na trhu práce.

Realizací projektu bude vybudována učebna přírodních věd pro výuku základů ekologie, fyziky, chemie, základů přírodních věd, zdravovědy, matematiky.

Dalším výsledkem projektu bude zajištění bezbariérovosti budovy školy.

Naplnění cílů projektu bude dosaženo především realizací stavebních úprav a pořízením vybavení do odborné učebny.

Realizace projektu přispěje k zajištění adekvátních prostor pro výuku a rozvoj žáků klíčových kompetencí přírodní vědy.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Struktura financování je 85% z Evropské unie, 5% ze státního rozpočtu ČR, 10% z rozpočtu žadatele.