Aktuální informace k JPZ pro uchazeče

Uchazeč, který měl konat oba termíny JPZ na naší škole a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí ředitelce školy do pátku 14. 5. 2021, že bude tuto zkoušku konat v náhradním termínu.

Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil, a právo konat zkoušku v náhradním termínu mu vzniklo.

Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v 1. kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

 

Informace pro uchazeče o studium

Všem uchazečům o studium děkujeme za zaslání přihlášek ke studiu.

Všichni uchazeči o studium oborů středního vzdělání ukončených maturitní zkouškou pro školní rok 2021/2022 budou konat jednotnou přijímací zkoušku.

Pozvánka k JPZ vám bude odeslána na e-mail uvedený v přihlášce ke studiu (pokud nebyl e-mail uveden, obdržíte pozvánku poštou).

Všem uchazečům o studium bylo e-mailem odesláno registrační číslo, pod kterým budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení jednotlivých uchazečů.

MŠMT posunulo v tomto školním roce harmonogram jednotných přijímacích zkoušek takto:

1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky na 3. května 2021
2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky na 4. května 2021

1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky na 2. června 2021
2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky na 3. června 2021

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny dne 19. 5. 2021 na informačním panelu v budově školy a na webových stránkách školy v odkazu Výsledky přijímacích řízení.

Uchazeči oboru vzdělání 69-51-H/01 Kadeřník, kadeřnice budou moci nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí dne 19. 5. 2021 od 8 do 10 hodin.

Uchazeči konající JPZ budou moci nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí dne 19. 5. 2021 od 10 do 12 hodin.

OTEVŘENÉ OBORY VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

Ředitel školy stanovil na základě § 60, odst. 2, písm. b), zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů pro přijímací řízení do příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání pro školní rok 2021/2022.

 

OBORY STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU – denní forma

Kód oboru Název oboru Počet žáků
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

 • Asistent v právní a podnikové sféře
 • Bankovnictví a pojišťovnictví
30
82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů

 • Návrhář
15
31-43-M/01 Oděvnictví

 • Oděvní a interiérový design
15
69-41-L/01 Kosmetické služby 30

 

OBORY STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM – denní forma

Kód oboru Název oboru Počet žáků
69-51-H/01 Kadeřník, kadeřnice 60
31-58-H/01 Krejčí 15

 

OBOR STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU – denní forma nástavbového studia

Kód oboru Název oboru Počet žáků
64-41-L/51 Podnikání (denní) 60

 

OBOR STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU – dálková forma nástavbového studia

Kód oboru Název oboru Počet žáků
64-41-L/51 Podnikání (dálkové) 30

 

Pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání je možno podat pouze 2 přihlášky. V dalších kolech již není počet přihlášek omezen. Přihlášky se podávají pro 1. kolo nejpozději do 1. března 2021. Pro umělecké obory do 30. listopadu 2020.

Jednotná přijímací zkouška – se koná na všechny maturitní obory (mimo uměleckých oborů) v termínech 3. května 2021 a 4. května 2021 (náhradní termíny 2. června 2021 a 3. června 2021)

Výsledky přijímacího řízení

Ředitel ISŠŽ, Plzeň, Škroupova 13 zveřejní výsledky po ukončení přijímacího řízení dle platné legislativy bez zbytečného odkladu na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě. Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.

V případě přijetí

 • zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání za oznámená
 • do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí (od zveřejnění seznamu o přijetí) zaslat řediteli SŠ zápisový lístek. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v 10denní lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Neodevzdá-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče zápisový lístek ve výše uvedeném termínu ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí na jím vybranou školu, vzdává se práva být přijat.

V případě nepřijetí

 • nepřijatým uchazečům odešle ředitel rozhodnutí o nepřijetí,
 • vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí co nejdříve na poště, kde bude uschováno jen 5 pracovních dní. Pokud si uchazeč do této lhůty rozhodnutí nevyzvedne, považuje se za doručené!
 • do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí je možné řediteli SŠ podat odvolání proti nepřijetí.

Zápisový lístek

Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru ve škole, na kterou byl přijat. Povinnost se nevztahuje na obory nástavbového studia.

Každý žák 9. třídy základní školy obdrží do 15. března 2021 jeden zápisový lístek na své základní škole.

Pokud uchazeč není žákem základní školy, bude mu (nebo jeho zákonnému zástupci) po ověření totožnosti a vyplnění formuláře (ke stažení na webových stránkách PK), vydán zápisový lístek na Krajském úřadu PK, OŠMS, Škroupova 18, Plzeň (3. patro).

Vzory přihlášek najdete ZDE

Odevzdání přihlášek

Uchazeč odevzdá přihlášku na tiskopisu předepsaném ministerstvem do denní formy vzdělávání řediteli střední školy:

 • do oboru vzdělání s talentovou zkouškou              do 30. listopadu 2020,
 • do ostatních oborů                                                     do 1. března 2021.

 

Podávání přihlášek ke studiu

Přihlášku je možné zaslat poštou na adresu školy.