Aktuální informace k přijímacímu řízení

Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 se koná 8. 6. 2020. Náhradní termín je stanoven na 23. 6. 2020. Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění, a stejně tak zůstanou beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelkou školy. Jednotná zkouška je složená z písemného testu z českého jazyka a literatury (doba trvání testu je 70 minut) a písemného testu z matematiky (doba trvání testu je 85 minut).

Pozvánku k přijímací zkoušce zašle ředitelka školy nejpozději 10 pracovních dnů před konáním zkoušky.

Pořadí uchazečů o studium čtyřletých oborů vzdělávání a nástavbového studia zveřejní ředitelka školy pod registračním číslem dne 16. 6. 2020 na webových stránkách školy.

Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke vzdělávání na střední školu se nelze odvolat. Ani letos ale uchazeči nepřicházejí o možnost být přijati na místa, která budou případně uvolněna po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků, pokud se v pořadí umístili „pod čarou“. Ředitelka školy může přijmout uchazeče na uvolněná místa podle výsledného pořadí po odevzdání zápisových lístků vydáním nového rozhodnutí. Žádost o vydání nového rozhodnutí je ke stažení na stránkách školy.

Nově je dále stanoveno, že zápisový lístek lze uplatnit opakovaně i tehdy, pokud je uchazeč přijat na základě nového rozhodnutí. Nové rozhodnutí předloží uchazeč ve škole, kam odevzdal zápisový lístek, a ta mu vydá zápisový lístek k odevzdání na druhou školu.

Lhůta pro odevzdání zápisového lístku je stanovena na 5 pracovních dnů po termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Zápisový lístek je možné odevzdat do 23. 6. 2020.

Další kola přijímacího řízení se konají v souladu se stávající právní úpravou.

Více informací naleznete na https://prijimacky.cermat.cz/ nebo na www.msmt.cz.

 

OTEVŘENÉ OBORY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

Ředitel školy stanovil na základě § 60, odst. 2, písm. b), zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů pro přijímací řízení do příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

 

OBORY STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU – denní forma

Kód oboru Název oboru Počet žáků
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

 • Asistent v právní a podnikové sféře
 • Bankovnictví a pojišťovnictví
30
82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů

 • Návrhář
15
31-43-M/01 Oděvnictví

 • Oděvní a interiérový design
15
69-41-L/01 Kosmetické služby 30

 

OBORY STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM – denní forma

Kód oboru Název oboru Počet žáků
69-51-H/01 Kadeřník, kadeřnice 60
31-58-H/01 Krejčí 20

 

OBOR STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU – denní forma nástavbového studia

Kód oboru Název oboru Počet žáků
64-41-L/51 Podnikání (denní) 60

 

OBOR STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU – dálková forma nástavbového studia

Kód oboru Název oboru Počet žáků
64-41-L/51 Podnikání (dálkové) 30

 

Pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání je možno podat pouze 2 přihlášky. V dalších kolech již není počet přihlášek omezen. Přihlášky se podávají pro 1. kolo nejpozději do 1. března 2020. Pro umělecké obory do 30. listopadu 2019.

Jednotná přijímací zkouška – se koná na všechny maturitní obory (mimo uměleckých oborů) v termínech:

Výsledky přijímacího řízení

Ředitel ISŠŽ, Plzeň, Škroupova 13 zveřejní výsledky po ukončení přijímacího řízení dle platné legislativy bez zbytečného odkladu na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě. Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.

V případě přijetí

 • zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání za oznámená
 • do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí (od zveřejnění seznamu o přijetí) zaslat řediteli SŠ zápisový lístek. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v 10denní lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Neodevzdá-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče zápisový lístek ve výše uvedeném termínu ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí na jím vybranou školu, vzdává se práva být přijat.

V případě nepřijetí

 • nepřijatým uchazečům odešle ředitel rozhodnutí o nepřijetí,
 • vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí co nejdříve na poště, kde bude uschováno jen 5 pracovních dní. Pokud si uchazeč do této lhůty rozhodnutí nevyzvedne, považuje se za doručené!
 • do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí je možné řediteli SŠ podat odvolání proti nepřijetí.

Zápisový lístek

Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru ve škole, na kterou byl přijat. Povinnost se nevztahuje na obory nástavbového studia.

Každý žák 9. třídy základní školy obdrží do 15. března 2020 jeden zápisový lístek na své základní škole.

Pokud uchazeč není žákem základní školy, bude mu (nebo jeho zákonnému zástupci) po ověření totožnosti a vyplnění formuláře (ke stažení na webových stránkách PK), vydán zápisový lístek na Krajském úřadu PK, OŠMS, Škroupova 18, Plzeň (3. patro).

Vzory přihlášek najdete ZDE

Odevzdání přihlášek

Uchazeč odevzdá přihlášku na tiskopisu předepsaném ministerstvem do denní formy vzdělávání řediteli střední školy:

 • do oboru vzdělání s talentovou zkouškou              do 30. listopadu 2019,
 • do ostatních oborů                                                     do 1. března 2020.

 

Podávání přihlášek ke studiu

Přihlášku je možné zaslat poštou na adresu školy.