KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Obor středního vzdělání ukončený výučním listem

69-51-H/01 KADEŘNÍK

(denní forma studia)

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 60

Do oboru Kadeřník uchazeči nekonají přijímací zkoušky, jsou přijímáni na základě kritérií pro přijetí.

Podmínky přijetí:

  • řádně vyplněná a v termínu odevzdaná přihláška (nejpozději 1. března 2022)
  • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání
  • splněná povinná školní docházka
  • u uchazečů cizinců jsou dalšími podmínkami přijetí: doklad o splnění povinné školní docházky v zahraniční škole (v originálním znění a v úředně ověřeném překladu do českého jazyka), nebo dodání osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v ČR (v případě úspěšného ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky); dodání dokladu potvrzujícího oprávněnost pobytu cizince na území ČR dle § 20 odst. 3 školského zákona (nejpozději 1. 9. 2022); zvládnutí českého jazyka na komunikativní úrovni – bude ověřeno rozhovorem (po jeho úspěšném vykonání bude uchazeč zařazen do pořadí uchazečů dle stanovených kritérií)
  • odevzdání zápisového lístku přijatým uchazečem (do 10 pracovních dnů ode dne vydání rozhodnutí o přijetí)

Kritéria přijetí:

  • studijní výsledky za poslední dva ročníky ZŠ (zpravidla 1. a 2. pol. 8. ročníku a 1. pol. 9. ročníku – max. 17 bodů za každé klasifikační období) a odpovídající ročníky víceletých gymnázií – celkem 51 bodů
  • studijní výsledky z českého jazyka a literatury, cizího jazyka a chemie (za poslední tři klasifikační období) – 27 bodů
  • bonifikace za výsledky a účast v soutěžích (olympiády, výtvarné a odborné soutěže) – 5 bodů
  • bonifikace za podání přihlášky na 2 obory naší školy – 10 bodů

V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí uchazečů průměr z celkového prospěchu 3. klasifikačního období (zpravidla 1. pol. 9. ročníku)

Pozn.: Vysvědčení z druhého pololetí školního roku 2019/2020 není kritériem přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023. V případě jeho doložení bude duplicitně započítáno vysvědčení z prvního pololetí školního roku 2019/2020.

Uchazeč může získat maximálně 93 bodů.

BODY ZA PRŮMĚR (základní škola)
Průměr do Body Průměr do Body
1,30 17 2,20 5
1,50 15 2,30 3
1,70 13 2,40 2
1,90 11 2,50 1
2,00 9 2,51+ 0
2,10 7

 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA, CHEMIE, CIZÍ JAZYK
Známka Body
1 3
2 2
3 1
4 0
5 0

 

BONIFIKACE ZA SOUTĚŽ
Soutěž Body
Místní 1
Okresní 2
Krajská 3
Celorepubliková 4
Zahraniční 5
Hodnotí se pouze nejvyšší stupeň dosaženého ocenění, tzn. uchazeč dostane jen jedno bodové ohodnocení. Body se nesčítají.