KRITÉRIA 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Obor středního vzdělání ukončený maturitní zkouškou

69-41-L/01 KOSMETICKÉ SLUŽBY

 

Součástí přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 je jednotný písemný test z matematiky a z českého jazyka a literatury v rámci jednotné příjímací zkoušky (JPZ). Bude-li počet přijatých přihlášek ke vzdělávání do oboru vzdělání 69-41-L/01 Kosmetické služby nižší nebo roven předpokládanému počtu přijímaných uchazečů, může ředitelka školy do 8. 3. 2021 rozhodnout o nekonání JPZ. Tato informace bude oznámena na www.issziv.cz.

Řádnými termíny pro konání JPZ jsou 12. duben 2021 nebo 13. duben 2021, náhradní termíny jsou stanoveny na 12. květen 2021 nebo 13. květen 2021.

 

U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitelka školy podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání JPZ.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 30

Podmínky přijetí:

  • řádně vyplněná a v termínu odevzdaná přihláška (nejpozději do 1. března 2021)
  • doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti
  • splněná povinná školní docházka
  • u uchazečů cizinců jsou dalšími podmínkami přijetí: dodání osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v ČR, dodání dokladu potvrzujícího oprávněnost pobytu cizince na území ČR
  • odevzdání zápisového lístku přijatým uchazečem

Kritéria přijetí:

  • jednotná přijímací zkouška – max. 100 bodů (podíl na celkovém hodnocení 45,45 %)
  • prospěch za poslední dva ročníky ZŠ (pololetní vysvědčení předposledního a posledního ročníku ZŠ) či odpovídajících ročníků víceletého gymnázia – max. 100 bodů (podíl na celkovém hodnocení 45,45 %)
  • bonifikace za podání přihlášky na dva obory naší školy – 20 bodů (podíl na celkovém hodnocení 9,1 %)
  • v případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí uchazečů průměr z celkového prospěchu 1. klasifikačního období (zpravidla 1. pol. 8. ročníku)
  • uchazeči, kteří se vzdělávali v posledních 8 letech alespoň 4 roky v cizině, mohou písemně požádat o nekonání JPZ z českého jazyka a literatury. Ověření zvládnutí českého jazyka na komunikační úrovni bude v tomto případě provedeno rozhovorem. Po jeho úspěšném vykonání bude uchazeč zařazen do pořadí uchazečů dle redukovaného hodnocení. Rozhodne-li ředitelka školy o nekonání JPZ, bude u těchto uchazečů rovněž ověřena znalost českého jazyka rozhovorem.

Pozn.: Vysvědčení z druhého pololetí školního roku 2019/2020 není kritériem přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022.

 

Bodové hodnocení přijímacího řízení

Jednotná přijímací zkouška – Český jazyk a literatura: max. 50 bodů

Jednotná přijímací zkouška – Matematika: max. 50 bodů

Průměr z celkového prospěchu 1. klasifikačního období (zpravidla 1. pol. 8. ročníku): max. 50 bodů

Průměr z celkového prospěchu 2. klasifikačního období (zpravidla 1. pol. 9. ročníku): max. 50 bodů

Bonifikace: 20 bodů

Uchazeč může získat maximálně 220 bodů.

 

BODY ZA PRŮMĚR (základní škola)
Průměr Body Průměr Body
1,00 – 1,20 50 2,01 – 2,10 20
1,21 – 1,40 45 2,11 – 2,20 15
1,41 – 1,60 40 2,21 – 2,30 10
1,61 – 1,80 35 2,31 – 2,40 5
1,81 – 1,90 30 2,41 – 2,5 3
1,91 – 2,00 25 2,51 – 3,0 1

 

BODY ZA PRŮMĚR (víceleté gymnázium)
Průměr Body Průměr Body
1,00 – 1,20 50 2,01 – 2,10 25
1,21 – 1,40 48 2,11 – 2,20 20
1,41 – 1,60 45 2,21 – 2,30 15
1,61 – 1,80 40 2,31 – 2,40 10
1,81 – 1,90 35 2,41 – 2,5 5
1,91 – 2,00 30 2,51 – 3,0 1