KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

82-41-M/07  MODELÁŘSTVÍ A NÁVRHÁŘSTVÍ ODĚVŮ

Čtyřletý umělecký obor středního vzdělání ukončený maturitní zkouškou

Součástí přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 je talentová zkouška.

Řádné termíny pro konání talentové zkoušky jsou 10. leden 2022 a 13. leden 2022.

U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání PZ.

Kritéria přijetí:

 • řádně vyplněná a v termínu odevzdaná přihláška – do 30. listopadu 2021
 • zdravotní způsobilost potvrzená lékařem
 • úspěšné vykonání talentové zkoušky výtvarného charakteru, včetně dodání souboru domácích prací
 • prospěch ze ZŠ za dvě poslední klasifikační období (2. pololetí 7. ročníku a 1. a 2. pololetí 8. ročníku)
 • vysvědčení z 2. pololetí školního roku 2019/2020 není součástí kritérií v přijímacím řízení pro školní rok 2022/2023 – namísto tohoto vysvědčení bude uchazeči (pokud byl v roce 2019/2020 žákem 7. třídy) duplicitně započteno vysvědčení z 2. pololetí školního roku 2020/2021 (vysvědčení z 2. pol. 8. třídy)
 • u uchazečů cizinců jsou navíc podmínkami přijetí: dodání osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v ČR, zvládnutí českého jazyka na komunikativní úrovni (ověření rozhovorem) a dodání dokladu potvrzujícího oprávněnost pobytu cizince na území ČR

Talentová zkouška                            min. 40 bodů, max. 80 bodů

 • studijní kresba 20 bodů
 • malba na zadané téma 20 bodů
 • prostorová tvorba             20 bodů
 • návrh na zadané téma 20 bodů

Domácí práce                                     min. 10 bodů, max. 20 bodů

 • soubor 15 – 20 prací (kresebné studie předmětů, lidské postavy, obličeje; zátiší; malířské práce; návrhy oděvů; dále mohou práce obsahovat ukázky oděvní tvorby, keramiky, šperků, prostorových objektů, fotografie, grafiky apod.)

Uchazeč, který nezíská z talentové zkoušky minimálně 40 bodů a minimálně 10 bodů za domácí práce, v přijímacím řízení nepokračuje.

Prospěch ze ZŠ                                  max. 87 bodů

 • průměrný prospěch za dvě poslední klasifikační období (2. pol. 7. ročníku a 1. a 2. pol. 8. ročníku) – max. 60 bodů
 • prospěch z českého jazyka a literatury, cizího jazyka a dějepisu za dvě poslední klasifikační období (2. pol. 7. ročníku a 1. a 2. pol. 8. ročníku) – max. 27 bodů
 • vysvědčení z 2. pololetí školního roku 2019/2020 není součástí kritérií v přijímacím řízení pro školní rok 2022/2023 – namísto tohoto vysvědčení bude uchazeči (pokud byl v roce 2019/2020 žákem 7. třídy) duplicitně započteno vysvědčení z 2. pololetí školního roku 2020/2021 (vysvědčení z 2. pol. 8. třídy)

Bonifikace                                         max. 6 bodů

 • účast a umístění ve školních, místních, okresních, krajských, celorepublikových a mezinárodních soutěžích

Celkem může uchazeč získat 193 bodů.

Při rovnosti bodů rozhoduje počet bodů získaných za talentovou zkoušku.

Předpokládaný počet přijatých uchazečů je 15.

Body za průměr ze ZŠ, 1. a 2. pololetí
 Průměr do Body Průměr do Body
1,05 20 1,60 9
1,10 19 1,65 8
1,15 18 1,70 7
1,20 17 1,75 6
1,25 16 1,80 5
1,30 15 1,85 4
1,35 14 1,90 3
1,40 13 1,95 2
1,45 12 2,00 1
1,50 11 nad 2,00 0
1,55 10

 

Body za průměr z víceletého gymnázia,

1. a 2. pololetí

Průměr Body
1,00 – 1,30 20
1,31 – 1,50 19
1,51 – 1,70 18
1,71 – 1,90 17
1,91 – 2,00 15
2,01 – 2,10 13
2,11 – 2,20 11
2,21 – 2,30 8
2,31 – 2,40 6
2,41 – 2,50 4
nad 2,51 0

 

Bonifikace za soutěž
Soutěž Body
Školní 1
Místní 2
Okresní 3
Krajská 4
Celorepubliková 5
Zahraniční 6
Hodnotí se pouze nejvyšší stupeň dosaženého ocenění, tzn., že uchazeč obdrží jen jedno bodové ohodnocení. Body se nesčítají.

 

Český jazyk a literatura, dějepis, cizí jazyk
Známka Body
1 3
2 2
3 1
4 0
5 0
nehodnocen 0