KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

82-41-M/07  MODELÁŘSTVÍ A NÁVRHÁŘSTVÍ ODĚVŮ – NÁVRHÁŘ

Čtyřletý obor středního vzdělání ukončený maturitní zkouškou

 

Součástí přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 je talentová zkouška.

Řádné termíny pro konání talentové zkoušky jsou 11. leden 2021 a 14. leden 2021.

 

U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání PZ.

 

Kritéria přijetí:

  • řádně vyplněná a v termínu odevzdaná přihláška – do 30. listopadu 2020
  • zdravotní způsobilost potvrzená lékařem
  • úspěšné vykonání talentové zkoušky výtvarného charakteru, včetně dodání souboru domácích prací
  • prospěch ze ZŠ za poslední dvě klasifikační období (2. pololetí 7. ročníku a 1. pololetí 8. ročníku)
  • u uchazečů cizinců jsou navíc podmínkami přijetí: dodání osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v ČR, zvládnutí českého jazyka na komunikativní úrovni (ověření rozhovorem) a dodání dokladu potvrzujícího oprávněnost pobytu cizince na území ČR

Pozn.: Druhé pololetí 8. ročníku není kritériem přijímacího řízení do oboru 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů pro školní rok 2021/2022.

 

Talentová zkouška                            min. 40 bodů, max. 80 bodů

studijní kresba  20 bodů
malba na zadané téma  20 bodů
prostorová tvorba  20 bodů
návrh na zadané téma  20 bodů

Domácí práce                                     min. 10 bodů, max. 20 bodů

  • soubor 15 – 20 prací (kresebné studie předmětů, lidské postavy, obličeje; zátiší, malířské práce, návrhy oděvů; dále mohou práce obsahovat ukázky oděvní tvorby, keramiky, šperků, prostorových objektů, fotografie, grafiky apod.)

 

Uchazeč, který nezíská z talentové zkoušky minimálně 40 bodů a minimálně 10 bodů za domácí práce, v přijímacím řízení nepokračuje.

 

Prospěch ze ZŠ                                  max. 58 bodů

  • průměrný prospěch za dvě klasifikační období (2. pol. 7. ročníku a 1. pol. 8. ročníku) – max. 40 bodů
  • prospěch z českého jazyka a literatury, cizího jazyka a dějepisu za dvě klasifikační období (2. pol. 7. ročníku a 1. pol. 8. ročníku) – max. 18 bodů.


Bonifikace                                         max. 6 bodů

  • účast a umístění ve školních, místních, okresních, krajských, celorepublikových a mezinárodních soutěžích

 

Celkem může uchazeč získat 164 bodů.

 

Při rovnosti bodů rozhoduje počet bodů získaných za talentovou zkoušku.

 

Předpokládaný počet přijatých uchazečů je 15.

 

Body za průměr ze ZŠ, 1. a 2. pololetí
 Průměr Body Průměr Body
1,00 20 1,55 9
1,05 19 1,60 8
1,10 18 1,65 7
1,15 17 1,70 6
1,20 16 1,75 5
1,25 15 1,80 4
1,30 14 1,85 3
1,35 13 1,90 2
1,40 12 1,95 1
1,45 11 2,00 0
1,50 10 nad 2,05 0

 

Body za průměr z víceletého gymnázia,

1. a 2. pololetí

Průměr Body
1,00 – 1,30 20
1,31 – 1,50 19
1,51 – 1,70 18
1,71 – 1,90 17
1,91 – 2,00 15
2,01 – 2,10 13
2,11 – 2,20 11
2,21 – 2,30 8
2,31 – 2,40 6
2,41 – 2,50 4
nad 2,51 0

 

Bonifikace za soutěž
Soutěž Body
Školní 1
Místní 2
Okresní 3
Krajská 4
Celorepubliková 5
Zahraniční 6
Hodnotí se pouze nejvyšší stupeň dosaženého ocenění, tzn., že uchazeč obdrží jen jedno bodové ohodnocení. Body se nesčítají.

 

Český jazyk a literatura, dějepis, cizí jazyk
Známka Body
1 3
2 2
3 1
4 0
5 0
nehodnocen 0