KRITÉRIA 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Obor středního vzdělání ukončený maturitní zkouškou

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ (denní forma, dálková forma)

 

Součástí přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 je jednotný písemný test z matematiky a z českého jazyka a literatury v rámci jednotné příjímací zkoušky (JPZ). Bude-li počet přijatých přihlášek ke vzdělávání do oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání nižší nebo roven předpokládanému počtu přijímaných uchazečů, může ředitelka školy do 8. 3. 2021 rozhodnout o nekonání JPZ. Tato informace bude oznámena na www.issziv.cz.

Řádnými termíny pro konání JPZ jsou 12. duben 2021 nebo 13. duben 2021, náhradní termíny jsou stanoveny na 12. květen 2021 nebo 13. květen 2021.

 

U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání JPZ.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

  • v denní formě 60
  • v dálkové formě 30

                                                                             

Podmínky přijetí:

  • řádně vyplněná a v termínu odevzdaná přihláška (nejpozději do 1. března 2021)
  • řádně ukončené střední vzdělání s výučním listem, který musí uchazeč denního i dálkového studia předložit při nástupu do 1. ročníku
  • u uchazečů cizinců jsou dalšími podmínkami přijetí: dodání osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v ČR, dodání dokladu potvrzujícího oprávněnost pobytu cizince na území ČR

Kritéria přijetí:

  • jednotná přijímací zkouška – max. 100 bodů (podíl na celkovém hodnocení 40 %)
  • prospěch z oboru vzdělání s výučním listem (2. pol. 1. ročníku, 1. pol. 2. ročníku a 1. pol. 3. ročníku) – max. 150 bodů (podíl na celkovém hodnocení 60 %)
  • v případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí uchazečů průměr z celkového prospěchu 1. pololetí 2. ročníku
  • uchazeči, kteří se vzdělávali v posledních 8 letech alespoň 4 roky v cizině, mohou písemně požádat o nekonání JPZ z českého jazyka a literatury. Ověření zvládnutí českého jazyka na komunikační úrovni bude v tomto případě provedeno rozhovorem. Po jeho úspěšném vykonání bude uchazeč zařazen do pořadí uchazečů dle redukovaného hodnocení. Rozhodne-li ředitelka školy o nekonání JPZ, bude u těchto uchazečů rovněž ověřena znalost českého jazyka rozhovorem.

Pozn.: Vysvědčení z druhého pololetí školního roku 2019/2020 není kritériem přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022.

 

Bodové hodnocení přijímacího řízení

Jednotná přijímací zkouška – Český jazyk a literatura: max. 50 bodů

Jednotná přijímací zkouška – Matematika: max. 50 bodů

Průměr z celkového prospěchu 2. pololetí 1. ročníku: max. 50 bodů

Průměr z celkového prospěchu 1. pololetí 2. ročníku: max. 50 bodů

Průměr z celkového prospěchu 1. pololetí 3. ročníku: max. 50 bodů

Uchazeč může získat maximálně 250 bodů.

 

BODY ZA PRŮMĚR (SOU)
Průměr Body Průměr Body
1,00 – 1,20 50 2,01 – 2,10 20
1,21 – 1,40 45 2,11 – 2,20 15
1,41 – 1,60 40 2,21 – 2,30 10
1,61 – 1,80 35 2,31 – 2,40 5
1,81 – 1,90 30 2,41 – 2,5 3
1,91 – 2,00 25 2,51 – 3,0 1