Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení

pro obor vzdělání 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů

 

Ředitelka ISŠŽ, Plzeň, Škroupova 13 vyhlašuje podle § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 2. kolo přijímacího řízení pro obor vzdělání 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů.

Počet volných míst: 3

 

Termín talentové zkoušky: 6. 4. 2021

 

Termín odevzdání přihlášek: do 24. 3. 2021

Termín pro nahlédnutí do podkladů pro vydání rozhodnutí: 7. 4. 2021

Termín vydání rozhodnutí: 8. 4. 2021

 

Kritéria přijetí:

 • řádně vyplněná a v termínu odevzdaná přihláška – do 24. března 2021
 • zdravotní způsobilost potvrzená lékařem
 • úspěšné vykonání talentové zkoušky, včetně dodání souboru domácích prací
 • prospěch ze ZŠ za dvě klasifikační období (2. pololetí 7. ročníku a 1. pololetí 8. ročníku)
 • u uchazečů cizinců jsou navíc podmínkami přijetí: dodání osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v ČR, zvládnutí českého jazyka na komunikativní úrovni (ověření rozhovorem) a dodání dokladu potvrzujícího oprávněnost pobytu cizince na území ČR

 

Talentová zkouška                                         min. 40 bodů, max. 80 bodů

 • studijní kresba                 max. 20 bodů
 • malba na zadané téma   max. 20 bodů
 • prostorová tvorba           max. 20 bodů
 • návrh na zadané téma   max. 20 bodů

Domácí práce                                                   min. 10 bodů, max. 20 bodů

 • soubor 15 – 20 prací (kresebné studie předmětů, lidské postavy, obličeje; zátiší, malířské práce, návrhy oděvů; dále mohou práce obsahovat ukázky oděvní tvorby, keramiky, šperků, prostorových objektů, fotografie, grafiky apod.)

 

Uchazeč, který nezíská z talentové zkoušky minimálně 40 bodů a minimálně 10 bodů za domácí práce, v přijímacím řízení nepokračuje.

 

Prospěch ze ZŠ                                                 max. 58 bodů

 • průměrný prospěch za dvě klasifikační období (2. pol. 7. roč. a 1. pol. 8. roč.) – max. 40 bodů
 • prospěch z českého jazyka a literatury, cizího jazyka a dějepisu za dvě klasifikační období (2. pol. 7. ročníku a 1. pol. 8. ročníku) – max. 18 bodů.


Bonifikace                                                         max. 6 bodů

 • účast a umístění ve školních, místních, okresních, krajských, celorepublikových a mezinárodních soutěžích

 

Celkem může uchazeč získat 164 bodů.

Při rovnosti bodů rozhoduje počet bodů získaných za talentovou zkoušku.

 

Mgr. Soňa Pokrupová, ředitelka školy

 

Lenka Švadlenková

pracovník vztahů k veřejnosti

tel.: 739 251 860