VYHLÁŠENÍ DRUHÉHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

 

Ředitelka Integrované střední školy živnostenské, Plzeň, Škroupova 13, vyhlašuje na základě § 60f odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů druhé kolo přijímacího řízení pro obor vzdělání:

 

63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ (denní forma studia) – zaměření Bankovnictví a pojišťovnictví

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 14

 

Podmínky přijetí:

 • řádně vyplněná a v termínu odevzdaná přihláška – nejpozději 31. května 2022
 • splněná povinná školní docházka
 • uchazeč nesmí být ve třetím klasifikačním období (zpravidla 1. pol. 9. ročníku) hodnocen stupněm nedostatečným
 • u uchazečů cizinců jsou dalšími podmínkami přijetí: doklad o splnění povinné školní docházky v zahraniční škole (v originálním znění a v úředně ověřeném překladu do českého jazyka), nebo dodání osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v ČR (v případě úspěšného ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky); dodání dokladu potvrzujícího oprávněnost pobytu cizince na území ČR dle § 20 odst. 3 školského zákona (nejpozději 1. 9. 2022); zvládnutí českého jazyka na komunikativní úrovni (bude ověřeno rozhovorem)
 • odevzdání zápisového lístku přijatým uchazečem (do 10 pracovních dnů ode dne vydání rozhodnutí o přijetí)

 

Kritéria přijetí:

 • studijní výsledky za poslední dva ročníky ZŠ (zpravidla 1. a 2. pol. 8. ročníku a 1. pol. 9. ročníku – max. 17 bodů za každé klasifikační období) a odpovídající ročníky víceletých gymnázií – max. 51 bodů

 

V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí uchazečů průměr z celkového prospěchu 3. klasifikačního období (zpravidla 1. pol. 9. ročníku).

 

Pozn.: Vysvědčení z druhého pololetí školního roku 2019/2020 není kritériem přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023. V případě jeho doložení bude duplicitně započítáno vysvědčení z prvního pololetí školního roku 2019/2020.

 

Uchazeč může získat maximálně 51 bodů.

 

BODY ZA PRŮMĚR (základní škola)
Průměr do Body Průměr do Body
1,30 17 2,20 5
1,50 15 2,30 3
1,70 13 2,40 2
1,90 11 2,50 1
2,00 9 2,5+ 0
2,10 7

 

Termín podání přihlášky: do 31. 5. 2022

Termín vydání rozhodnutí: 6. 6. 2022

 

Mgr. Soňa Pokrupová

ředitelka školy


VYHLÁŠENÍ DRUHÉHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

 

Ředitelka Integrované střední školy živnostenské, Plzeň, Škroupova 13, vyhlašuje na základě § 60f odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů druhé kolo přijímacího řízení pro obor vzdělání:

 

82-41-M/07 MODELÁŘSTVÍ A NÁVRHÁŘSTVÍ ODĚVŮ

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 2

 

Součástí přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 je talentová zkouška.

 

Termín pro konání talentové zkoušky: 14. 6. 2022.

Termín vydání rozhodnutí: 16. 6. 2022

 

Kritéria a podmínky přijetí:

 • řádně vyplněná a v termínu odevzdaná přihláška – nejpozději 31. května 2022
 • zdravotní způsobilost potvrzená lékařem
 • úspěšné vykonání talentové zkoušky výtvarného charakteru, včetně dodání souboru domácích prací
 • studijní výsledky za poslední dva ročníky ZŠ (zpravidla 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku)
 • u uchazečů cizinců jsou navíc podmínkami přijetí: dodání osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v ČR, zvládnutí českého jazyka na komunikativní úrovni (ověření rozhovorem) a dodání dokladu potvrzujícího oprávněnost pobytu cizince na území ČR
 • odevzdání zápisového lístku přijatým uchazečem (do 10 pracovních dnů ode dne vydání rozhodnutí o přijetí)

 

V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí uchazečů výsledek talentové zkoušky.

 

Pozn.: Vysvědčení z druhého pololetí školního roku 2019/2020 není kritériem přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023. V případě jeho doložení bude duplicitně započítáno vysvědčení z prvního pololetí školního roku 2019/2020.

 

Talentová zkouška                                         min. 40 bodů, max. 80 bodů

 • studijní kresba 20 bodů
 • malba na zadané téma 20 bodů
 • prostorová tvorba 20 bodů
 • návrh na zadané téma                 20 bodů

Domácí práce                                                   min. 10 bodů, max. 20 bodů

 • soubor 15 – 20 prací (kresebné studie předmětů, lidské postavy, obličeje; zátiší; malířské práce; návrhy oděvů; dále mohou práce obsahovat ukázky oděvní tvorby, keramiky, šperků, prostorových objektů, fotografie, grafiky apod.)

 

Uchazeč, který nezíská z talentové zkoušky minimálně 40 bodů a minimálně 10 bodů za domácí práce, v přijímacím řízení nepokračuje.

 

Prospěch ze ZŠ                                                 max. 87 bodů

 • průměrný prospěch za poslední dva ročníky ZŠ (1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku) – max. 60 bodů
 • prospěch z českého jazyka a literatury, cizího jazyka a dějepisu za poslední dva ročníky ZŠ (1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku) – max. 27 bodů


Celkem může uchazeč získat 187 bodů.

 

Body za průměr ze ZŠ
 Průměr do Body Průměr do Body
1,05 20 1,60 9
1,10 19 1,65 8
1,15 18 1,70 7
1,20 17 1,75 6
1,25 16 1,80 5
1,30 15 1,85 4
1,35 14 1,90 3
1,40 13 1,95 2
1,45 12 2,00 1
1,50 11 nad 2,00 0
1,55 10

 

 

Český jazyk a literatura, dějepis, cizí jazyk
Známka Body
1 3
2 2
3 1
4 0
5 0
nehodnocen 0

 

Mgr. Soňa Pokrupová

ředitelka školy