Search

Školní poradenské pracoviště

Jméno Funkce Kabinet Telefon E-mail
Mgr. Šárka KOLDOVÁ Výchovný poradce Škroupova 13, 1. patro 377 256 241 skoldova@issziv.cz
Ing. Lada WALTEROVÁ Školní metodik prevence Škroupova 13, 1. patro 377 256 241 lwalterova@issziv.cz
Mgr. Martin Žáček Školní psycholog Škroupova 13, 1. patro č. 4206 377 256 210 mzacek@issziv.cz

Pracovníci školního poradenského pracoviště

A) poradenští pracovníci školy

 • výchovný poradce
 • školní metodik prevence
 • metodik kariérového poradenství
 • školní psycholog

B) pracovníky, kteří se podílejí na poradenských službách a vytvářejí konzultační tým pro poskytování služeb ve škole

 • třídní učitel
 • koordinátor školního vzdělávacího programu

Program poradenských služeb ve škole

Program pedagogicko-psychologického poradenství (školního poradenského pracoviště) naplňuje především tyto cíle:

 • pracuje se všemi subjekty školy a vytváří širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů,
 • sleduje účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytváří metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci,
 • připravuje podmínky a rozšiřuje možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,
 • podílí se při budování příznivého sociálního klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole,
 • posiluje průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytváří předpoklady pro jeho snižování,
 • poskytuje individuální konzultace pro žáky,
 • prohlubuje včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • poskytuje metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů,
 • prohlubuje a zlepšuje spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči,
 • nabízí kariérní poradenství,
 • integruje poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (zejm. pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče), s poradenskými, intervenčními a jinými specifickými druhy služeb mimo školu a s úřady práce.

Standardní činnosti školního poradenského pracoviště

Standardní činnosti poradenských pracovníků školy zahrnují služby, které jsou poskytovány žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům. Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je informovaný souhlas jeho zákonných zástupců. Souhlasu zákonného zástupce není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí a v případech, kdy soud požádá o psychologické vyšetření žáka.

Časová dostupnost poradenských služeb

S každým z poradenských pracovníků školy si lze domluvit konzultační hodiny. Domluva je možná telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty.

Odkaz na kalendář, kde je možné rezervovat si termín: https://calendar.app.google/KNfzKddAyCttuthJ9

Dokumenty ŠPP

Preventivní program školy pro školní rok 2023/2024 – ZDE

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content