Search

Modelářství a návrhářství oděvů

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

82-41-M/07  MODELÁŘSTVÍ A NÁVRHÁŘSTVÍ ODĚVŮ


Čtyřletý umělecký obor středního vzdělání ukončený maturitní zkouškou

Součástí přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 je talentová zkouška.

Řádnými termíny pro konání talentové zkoušky jsou 9. leden 2024 a 15. leden 2024.

U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání PZ.

Kritéria a podmínky přijetí:

 • řádně vyplněná a v termínu odevzdaná přihláška – do 30. listopadu 2023
 • zdravotní způsobilost potvrzená lékařem
 • úspěšné vykonání talentové zkoušky výtvarného charakteru, včetně dodání souboru domácích prací
 • prospěch ze ZŠ za tři poslední klasifikační období (2. pololetí 7. ročníku a 1. a 2. pololetí 8. ročníku)
 • vysvědčení z 2. pololetí školního roku 2019/2020 není součástí kritérií v přijímacím řízení pro školní rok 2024/2025 – pokud toto vysvědčení uchazeč doloží, bude mu duplicitně započteno vysvědčení z 1. pololetí klasifikačního období, které je součástí kritérií přijímacího řízení
 • u uchazečů cizinců jsou navíc podmínkami přijetí: doklad o splnění povinné školní docházky v zahraniční škole (v originálním znění a v úředně ověřeném překladu do českého jazyka), nebo dodání osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v ČR (v případě úspěšného ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky); dodání dokladu potvrzujícího oprávněnost pobytu cizince na území ČR dle § 20 odst. 3 školského zákona (nejpozději 1. 9. 2024); zvládnutí českého jazyka na komunikativní úrovni (bude ověřeno rozhovorem)
 • odevzdání zápisového lístku přijatým uchazečem (do 10 pracovních dnů ode dne vydání rozhodnutí o přijetí)

 

Talentová zkouška                                       min. 50 bodů, max. 100 bodů

 • studijní kresba max. 25 bodů
 • malba na zadané téma max. 25 bodů
 • prostorová tvorba max. 25 bodů
 • návrh na zadané téma max. 25 bodů


Domácí práce                                                min. 15 bodů, max. 30 bodů

 • soubor 15 – 20 prací (kresebné studie předmětů, lidské postavy, obličeje; zátiší; malířské práce; návrhy oděvů; dále mohou práce obsahovat ukázky oděvní tvorby, keramiky, šperků, prostorových objektů, fotografie, grafiky apod.)

Uchazeč, který nezíská z talentové zkoušky minimálně 50 bodů a minimálně 15 bodů za domácí práce, v přijímacím řízení nepokračuje.

Prospěch ze ZŠ                                              max. 87 bodů                 

 • průměrný prospěch za tři poslední klasifikační období (2. pol. 7. ročníku a 1. a 2. pol. 8. ročníku) – max. 60 bodů
 • prospěch z českého jazyka a literatury, cizího jazyka a dějepisu za tři poslední klasifikační období (2. pol. 7. ročníku a 1. a 2. pol. 8. ročníku) – max. 27 bodů


Bonifikace                                                      max. 6 bodů

 • účast a umístění ve školních, místních, okresních, krajských, celorepublikových a mezinárodních soutěžích


Celkem může uchazeč získat 223 bodů.

Při rovnosti bodů rozhoduje počet bodů získaných za talentovou zkoušku.

Předpokládaný počet přijatých uchazečů je 15.

Body za průměr ze ZŠ a odpovídajících ročníků víceletého gymnázia, 1. a 2. pololetí
 Průměr doBodyPrůměr doBody
1,05201,609
1,10191,658
1,15181,707
1,20171,756
1,25161,805
1,30151,854
1,35141,903
1,40131,952
1,45122,001
1,5011nad 2,000
1,5510  
Bonifikace za soutěž
SoutěžBody
Školní1
Místní2
Okresní3
Krajská4
Celorepubliková5
Zahraniční6
Hodnotí se pouze nejvyšší stupeň dosaženého ocenění, tzn., že uchazeč obdrží jen jedno bodové ohodnocení. Body se nesčítají.
Český jazyk a literatura, dějepis, cizí jazyk
ZnámkaBody
13
22
31
40
50
nehodnocen0

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content