Modelářství a návrhářství oděvů

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

82-41-M/07  MODELÁŘSTVÍ A NÁVRHÁŘSTVÍ ODĚVŮ

Čtyřletý umělecký obor středního vzdělání ukončený maturitní zkouškou

Součástí přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 je talentová zkouška.

Řádné termíny pro konání talentové zkoušky jsou 10. leden 2022 a 13. leden 2022.

U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání PZ.

Kritéria přijetí:

 • řádně vyplněná a v termínu odevzdaná přihláška – do 30. listopadu 2021
 • zdravotní způsobilost potvrzená lékařem
 • úspěšné vykonání talentové zkoušky výtvarného charakteru, včetně dodání souboru domácích prací
 • prospěch ze ZŠ za dvě poslední klasifikační období (2. pololetí 7. ročníku a 1. a 2. pololetí 8. ročníku)
 • vysvědčení z 2. pololetí školního roku 2019/2020 není součástí kritérií v přijímacím řízení pro školní rok 2022/2023 – namísto tohoto vysvědčení bude uchazeči (pokud byl v roce 2019/2020 žákem 7. třídy) duplicitně započteno vysvědčení z 2. pololetí školního roku 2020/2021 (vysvědčení z 2. pol. 8. třídy)
 • u uchazečů cizinců jsou navíc podmínkami přijetí: dodání osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v ČR, zvládnutí českého jazyka na komunikativní úrovni (ověření rozhovorem) a dodání dokladu potvrzujícího oprávněnost pobytu cizince na území ČR

Talentová zkouška                            min. 40 bodů, max. 80 bodů

 • studijní kresba 20 bodů
 • malba na zadané téma 20 bodů
 • prostorová tvorba             20 bodů
 • návrh na zadané téma 20 bodů

Domácí práce                                     min. 10 bodů, max. 20 bodů

 • soubor 15 – 20 prací (kresebné studie předmětů, lidské postavy, obličeje; zátiší; malířské práce; návrhy oděvů; dále mohou práce obsahovat ukázky oděvní tvorby, keramiky, šperků, prostorových objektů, fotografie, grafiky apod.)

Uchazeč, který nezíská z talentové zkoušky minimálně 40 bodů a minimálně 10 bodů za domácí práce, v přijímacím řízení nepokračuje.

Prospěch ze ZŠ                                  max. 87 bodů

 • průměrný prospěch za dvě poslední klasifikační období (2. pol. 7. ročníku a 1. a 2. pol. 8. ročníku) – max. 60 bodů
 • prospěch z českého jazyka a literatury, cizího jazyka a dějepisu za dvě poslední klasifikační období (2. pol. 7. ročníku a 1. a 2. pol. 8. ročníku) – max. 27 bodů
 • vysvědčení z 2. pololetí školního roku 2019/2020 není součástí kritérií v přijímacím řízení pro školní rok 2022/2023 – namísto tohoto vysvědčení bude uchazeči (pokud byl v roce 2019/2020 žákem 7. třídy) duplicitně započteno vysvědčení z 2. pololetí školního roku 2020/2021 (vysvědčení z 2. pol. 8. třídy)

Bonifikace                                         max. 6 bodů

 • účast a umístění ve školních, místních, okresních, krajských, celorepublikových a mezinárodních soutěžích

Celkem může uchazeč získat 193 bodů.

Při rovnosti bodů rozhoduje počet bodů získaných za talentovou zkoušku.

Předpokládaný počet přijatých uchazečů je 15.

Body za průměr ze ZŠ, 1. a 2. pololetí
 Průměr doBodyPrůměr doBody
1,05201,609
1,10191,658
1,15181,707
1,20171,756
1,25161,805
1,30151,854
1,35141,903
1,40131,952
1,45122,001
1,5011nad 2,000
1,5510  

 

Body za průměr z víceletého gymnázia,

1. a 2. pololetí

PrůměrBody
1,00 – 1,3020
1,31 – 1,5019
1,51 – 1,7018
1,71 – 1,9017
1,91 – 2,0015
2,01 – 2,1013
2,11 – 2,2011
2,21 – 2,308
2,31 – 2,406
2,41 – 2,504
nad 2,510

 

Bonifikace za soutěž
SoutěžBody
Školní1
Místní2
Okresní3
Krajská4
Celorepubliková5
Zahraniční6
Hodnotí se pouze nejvyšší stupeň dosaženého ocenění, tzn., že uchazeč obdrží jen jedno bodové ohodnocení. Body se nesčítají.

 

Český jazyk a literatura, dějepis, cizí jazyk
ZnámkaBody
13
22
31
40
50
nehodnocen0
Skip to content