Search

Kadeřník

KRITÉRIA 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Obor středního vzdělání ukončený výučním listem

69-51-H/01 KADEŘNÍK
(denní forma studia)

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 90

Do oboru vzdělání Kadeřník uchazeči nekonají jednotné přijímací zkoušky. Školní přijímací zkouška není stanovena.

Podmínky přijetí:

  • řádně vyplněná a v termínu odevzdaná přihláška ke vzdělávání ve střední škole (nejpozději 20. 2. 2024)
  • splněná povinná školní docházka nebo získání stupně základního vzdělání
  • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb.)
  • u uchazečů cizinců jsou dalšími podmínkami přijetí: doklad o splnění povinné školní docházky v zahraniční škole a jeho překlad do českého jazyka, nebo dodání osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v ČR; dodání dokladu potvrzujícího oprávněnost pobytu cizince na území ČR dle § 20 odst. 3 školského zákona (nejpozději 1. 9. 2024); zvládnutí českého jazyka na komunikativní úrovni – bude ověřeno rozhovorem. Kritéria rozhovoru naleznete zde.

Kritéria přijetí:

  • studijní výsledky (průměrný prospěch) za 3 klasifikační období posledních dvou ročníků ZŠ (zpravidla 1. a 2. pol. 8. ročníku a 1. pol. 9. ročníku – max. 17 bodů za každé klasifikační období) a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií – max. 51 bodů
  • studijní výsledky z cizího jazyka (zpravidla AJ), přírodopisu (biologie) a chemie za poslední tři klasifikační období – max. 27 bodů
  • bonifikace za účast a umístění v místních, okresních, krajských, celorepublikových a mezinárodních soutěžích – max. 5 bodů


Minimální počet bodů pro splnění kritérií (cut of score):
20 bodů

V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí uchazečů:
1) preference daného oboru vzdělání v naší škole dle pořadí v přihlášce,
2) nižší průměr z celkového prospěchu 3. klasifikačního období (zpravidla 1. pol. 9. ročníku),
3) nižší průměr z celkového prospěchu 2. klasifikačního období (zpravidla 2. pol. 8. ročníku),
4) nižší průměr z celkového prospěchu 1. klasifikačního období (zpravidla 1. pol. 8. ročníku) v tomto pořadí.

Školní rok 2019/2020
V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru SARS CoV-2 v druhém pololetí školního roku 2019/2020 je legislativně stanoveno, že součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. V případě jeho doložení bude uchazeči duplicitně započítáno hodnocení na vysvědčení z prvního pololetí školního roku 2019/2020.

Uchazeč může získat maximálně 83 bodů.

BODY ZA PRŮMĚR (základní škola) BONIFIKACE ZA SOUTĚŽ
Průměr doBodyPrůměr doBody SoutěžBody
1,30172,205 Místní1
1,50152,303 Okresní2
1,70132,402 Krajská3
1,90112,501 Celorepubliková4
2,0092,5+0 Zahraniční5
2,107   Hodnotí se pouze nejvyšší stupeň dosaženého ocenění, tzn. uchazeč dostane jen jedno bodové ohodnocení. Body se nesčítají.
     
CIZÍ JAZYK, PŘÍRODOPIS
(BIOLOGIE), CHEMIE
ZnámkaBody
13
22
31
40
50

Všichni uchazeči (zákonní zástupci uchazeče) mají právo se v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, seznámit s podklady před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole, a to ve dnech 10. 5. 2024, 13. 5. 2024 a 14. 5. 2024, vždy od 8:00 do 12:00 hodin, v kanceláři pracovníka vztahů k veřejnosti v přízemí budovy školy ve Škroupově ulici č. 13.

Podmínky pro studium oboru vzdělání Kadeřník:
K nácviku kadeřnických úkonů je u žáků prvního ročníku nutné zkrácení vlasů a naopak, pokud jsou vlasy příliš krátké, je nutné nechat je dorůst. Ideální délka je maximálně k ramenům. Každý žák prvního ročníku si zajistí dostatek modelů pro dámské i pánské oddělení (každý týden odborného výcviku 1 model) z řad rodinných příslušníků a přátel. Žáci prvních i druhých ročníků procvičují své dovednosti na sobě vzájemně nebo na svých modelech.

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content