Kadeřník

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Obor středního vzdělání ukončený výučním listem

69-51-H/01 KADEŘNÍK

(denní forma studia)

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 90

Do oboru Kadeřník uchazeči nekonají přijímací zkoušky, jsou přijímáni na základě kritérií pro přijetí.

Podmínky přijetí:

  • řádně vyplněná a v termínu odevzdaná přihláška (nejpozději 1. března 2024)
  • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání
  • splněná povinná školní docházka
  • u uchazečů cizinců jsou dalšími podmínkami přijetí: doklad o splnění povinné školní docházky v zahraniční škole (v originálním znění a v úředně ověřeném překladu do českého jazyka), nebo dodání osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v ČR (v případě úspěšného ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky); dodání dokladu potvrzujícího oprávněnost pobytu cizince na území ČR dle § 20 odst. 3 školského zákona (nejpozději 1. 9. 2024); zvládnutí českého jazyka na komunikativní úrovni – bude ověřeno rozhovorem. Maximální počet bodů za rozhovor je 20 bodů, minimální je 8 bodů. Kritéria rozhovoru naleznete zde. Po jeho úspěšném vykonání bude uchazeč zařazen do pořadí uchazečů dle stanovených kritérií, popř. redukované hodnocení.
  • odevzdání zápisového lístku přijatým uchazečem (do 10 pracovních dnů ode dne vydání rozhodnutí o přijetí)


Kritéria přijetí:

  • studijní výsledky za poslední dva ročníky ZŠ (zpravidla 1. a 2. pol. 8. ročníku a 1. pol. 9. ročníku – max. 17 bodů za každé klasifikační období) a odpovídající ročníky víceletých gymnázií – celkem max. 51 bodů
  • studijní výsledky z českého jazyka a literatury, cizího jazyka a chemie (za poslední tři klasifikační období) – max. 27 bodů
  • 1. bonifikace za výsledky a účast v soutěžích (olympiády, výtvarné a odborné soutěže) – 5 bodů
  • 2. bonifikace za podání přihlášky na 2 obory naší školy – 10 bodů 

V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí uchazečů průměr z celkového prospěchu 3. klasifikačního období (zpravidla 1. pol. 9. ročníku).

Způsob hodnocení výsledků žáků cizinců – ředitelka školy vytváří pořadí uchazečů dle redukovaného hodnocení všech uchazečů.

Pozn.: Vysvědčení z druhého pololetí školního roku 2019/2020 není kritériem přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025. V případě jeho doložení bude duplicitně započítáno vysvědčení z prvního pololetí školního roku 2019/2020.

Uchazeč může získat maximálně 93 bodů.

BODY ZA PRŮMĚR (základní škola)
Průměr doBodyPrůměr doBody
1,30172,205
1,50152,303
1,70132,402
1,90112,501
2,0092,51+0
2,107  
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA, CHEMIE, CIZÍ JAZYK
ZnámkaBody
13
22
31
40
50
BONIFIKACE ZA SOUTĚŽ
SoutěžBody
Místní1
Okresní2
Krajská3
Celorepubliková4
Zahraniční5
Hodnotí se pouze nejvyšší stupeň dosaženého ocenění, tzn. uchazeč dostane jen jedno bodové ohodnocení. Body se nesčítají.

Podmínky pro studium učebního oboru Kadeřník:

K nácviku kadeřnických úkonů je u žáků prvního ročníku nutné zkrácení vlasů a naopak, pokud jsou vlasy příliš krátké je nutné nechat je dorůst. Ideální délka je maximálně k ramenům. Každý žák prvního ročníku si zajistí dostatek modelů pro dámské i pánské oddělení (každý týden odborného výcviku 1 model) z řad rodinných příslušníků a přátel. Žáci prvních i druhých ročníků procvičují své dovednosti na sobě vzájemně nebo na svých modelech.

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content