Podnikání

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Obory středního vzdělání ukončené maturitní zkouškou

Součástí přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 je jednotný písemný test z oboru Matematika a její aplikace a písemný test z oboru Český jazyk a literatura v rámci jednotné příjímací zkoušky (JPZ).

Řádnými termíny pro konání JPZ jsou 12. duben 2022 nebo 13. duben 2022, náhradní termíny jsou stanoveny na 10. květen 2022 nebo 11. květen 2022.

U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání JPZ.

 

PODNIKÁNÍ 64-41-L/51

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

  • denní forma studia         60
  • dálková forma studia    30

Podmínky přijetí:

  • řádně vyplněná a v termínu odevzdaná přihláška (nejpozději 1. března 2022)
  • doklad o získání středního vzdělání s výučním listem v délce tří let denní formy vzdělání
  • u uchazečů cizinců jsou dalšími podmínkami přijetí: doklad o uznání rovnocennosti či uznání platnosti zahraničního vysvědčení dokládající stupeň předchozího vzdělání, tj. stupeň středního vzdělání s výučním listem; dodání dokladu potvrzujícího oprávněnost pobytu cizince na území ČR dle § 20 odst. 3 školského zákona (nejpozději 1. 9. 2022); zvládnutí českého jazyka na komunikativní úrovni

Kritéria přijetí:

  • jednotná přijímací zkouška z ČJL (max. 50 bodů) a z M (max. 50 bodů) – max. 100 bodů
  • studijní výsledky za poslední dva ročníky SŠ (1. a 2. pol. 2. ročníku a 1. pol. 3. ročníku – max. 17 bodů za každé klasifikační období) – max. 51 bodů
  • studijní výsledky z českého jazyka a literatury (za poslední tři klasifikační období) – 9 bodů
  • bonifikace (účast a umístění v místních, okresních, krajských, celorepublikových a mezinárodních soutěžích) – max. 5 bodů

V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí uchazečů průměr z celkového prospěchu 3. klasifikačního období (z 1. pol. 3. ročníku).

Pozn.: Vysvědčení z druhého pololetí školního roku 2019/2020 není kritériem přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023. V případě jeho doložení bude duplicitně započítáno vysvědčení z prvního pololetí školního roku 2019/2020.

Uchazeči, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, mohou písemně požádat o nekonání JPZ ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Zvládnutí českého jazyka na komunikativní úrovni bude v tomto případě ověřeno rozhovorem. Po jeho úspěšném vykonání bude uchazeč zařazen do pořadí uchazečů dle redukovaného hodnocení.

Uchazeč může získat maximálně 165 bodů.

Pro splnění kritérií v přijímacím řízení u dálkové formy studia je potřeba získat minimálně 30 bodů.

BODY ZA PRŮMĚR (střední škola)
Průměr doBodyPrůměr doBody
1,30172,205
1,50152,303
1,70132,402
1,90112,501
2,0092,5+0
2,107  

 

BONIFIKACE ZA SOUTĚŽ
SoutěžBody
Místní1
Okresní2
Krajská3
Celorepubliková4
Zahraniční5
Hodnotí se pouze nejvyšší stupeň dosaženého ocenění, tzn. uchazeč dostane jen jedno bodové ohodnocení. Body se nesčítají.

 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
ZnámkaBody
13
22
31
40
50
Skip to content