Search

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2021 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Název Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13
Důvod a způsob založení Zřizovací listina vydaná Plzeňským krajem, usnesením Zastupitelstva PKč. 507/14 ze dne 9. června 2014.
Hlavní účel a předmět činnosti je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy. Střední škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR. Je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem a v právních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí. Střední škola je pod výše uvedeným názvem zapsána ve školském rejstříku rozhodnutím MŠMT ČR, č. j.: 21.364/96-60-03.
Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Plzeň 3 – Jižní Předměstí, 30100 Plzeň 1, IČO 70890366.
Organizační struktura Statutární orgán – ředitelka školy
Zástupce statutárního orgánu – zástupce ředitele školy
Zástupce ředitele školy
Pedagogičtí pracovníci
Ekonomický úsek
Provozní zaměstnanci
Seznam podřízených povinných subjektů Nejsou
Zřizované organizace Nejsou
Kontaktní spojení 377 235 389
Kontaktní poštovní adresa Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 209/13, Plzeň 3 – Jižní Předměstí 301 00 Plzeň 1
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Škroupova 209/13, Plzeň 3 – Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
Úřední hodiny pondělí, úterý, čtvrtek: 8:00 – 12:00 hodin
středa: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00 hodin
Telefon 377 235 389
Adresa internetové stránky https://www.issziv.cz
Adresa e-podatelny skola@issziv.cz
Datová schránka ID bgkgjyh
Případné platby lze poukázat Č. ú. 30634311/0100
00523925
DIČ CZ00523925
Seznamy hlavních dokumentů Zřizovací listina
Organizační řád
Výroční zpráva za školní rok 2022/2023
Rozpočet Schválený rozpočet Plzeňského kraje na rok 2024 a rozpočtový výhled na roky 2025 a 2026
Rozpočet
Žádosti o informace Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod v čl. 17. Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost lze podat písemně, ústně či elektronicky.
Pověření pracovníci Pracovníci určení k poskytování informací
Příjem žádostí a dalších podání Směrnice pro poskytování informací
Opravné prostředky Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 16). Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (§ 16a) lze podat do 30 dnů od:
  • odkázání na zveřejněnou informaci (§ 6),
  • odložení žádosti (§ 14 odst. 5 písm. c),
  • sdělení o výši úhrady za poskytnutí informace (§ 17 odst. 3).
Odvolání i stížnost se podávají k nadřízenému orgánu prostřednictvím povinného subjektu. Opravné prostředky lze podat na stejných adresách jako žádosti o informace – viz výše.
Formuláře Žádost o poskytnutí informace
Popisy postupů – návody pro řešení životních situací Popisy postupů jsou uvedeny na Portálu veřejné správy
Nejdůležitější používané předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Vydané právní předpisy Školní řád
Úhrady za poskytování informací Směrnice pro poskytování informací
Licenční smlouvy Nejsou
Vzory licenčních smluv Nejsou
Výhradní licence Nejsou
Výroční zprávy Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací 2023

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content