Search

Ekonomika a podnikání – Bankovnictví a pojišťovnictví

KRITÉRIA 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ – Bankovnictví a pojišťovnictví

(denní forma studia)

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 30

Součástí přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 jsou v rámci jednotné příjímací zkoušky (JPZ) písemný test ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace a písemný test ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Školní přijímací zkouška stanovena není.

Řádnými termíny pro konání JPZ jsou 12. duben 2024 a 15. duben 2024, náhradní termíny jsou stanoveny na 29. duben 2024 a 30. duben 2024.

U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami upraví ředitelka školy podmínky pro konání JPZ podle doporučení školského poradenského zařízení a na základě na předchozího informovaného souhlasu zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce uchazeče. Doporučení školského poradenského zařízení uchazeč doloží k přihlášce.

Podmínky přijetí:

  • řádně vyplněná a v termínu odevzdaná přihláška ke vzdělávání ve střední škole (nejpozději 20. 2.2024)
  • splněná povinná školní docházka nebo získání stupně základního vzdělání
  • u uchazečů cizinců jsou dalšími podmínkami přijetí: doklad o splnění povinné školní docházky v zahraniční škole a jeho překlad do českého jazyka, nebo dodání osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v ČR; dodání dokladu potvrzujícího oprávněnost pobytu cizince na území ČR dle § 20 odst. 3 školského zákona (nejpozději 1. 9. 2024); zvládnutí českého jazyka na komunikativní úrovni

Kritéria přijetí:

  • jednotná přijímací zkouška z ČJL (max. 50 bodů) a z M (max. 50 bodů) – max. 100 bodů – na celkovém hodnocení se podílí 64,1 %
  • studijní výsledky za 3 klasifikační období posledních dvou ročníků ZŠ (zpravidla 1. a 2. pol. 8. ročníku a 1. pol. 9. ročníku – max. 17 bodů za každé klasifikační období) a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií – max. 51 bodů – na celkovém hodnocení se podílí 32,7 %
  • bonifikace za účast a umístění v místních, okresních, krajských, celorepublikových a mezinárodních soutěžích – max. 5 bodů – na celkovém hodnocení se podílí 3,2 %

Minimální počet bodů pro splnění kritérií (cut of score):
10 bodů z písemného testu jednotné zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace a
10 bodů z písemného testu jednotné zkoušky ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura.

U uchazeče, který nekoná písemný test jednotné zkoušky ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, je nutné úspěšné absolvování rozhovoru v českém jazyce a zisk minimálně 10 bodů z písemného testu jednotné zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí uchazečů:
1) preference daného oboru vzdělání v naší škole dle pořadí v přihlášce,
2) vyšší počet bodů z písemného testu jednotné zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace,
3) nižší průměr z celkového prospěchu 3. klasifikačního období (zpravidla 1. pol. 9. ročníku),
4) nižší průměr z celkového prospěchu 2. klasifikačního období (zpravidla 2. pol. 8. ročníku),
5) nižší průměr z celkového prospěchu 1. klasifikačního období (zpravidla 1. pol. 8. ročníku) v tomto pořadí.

Úprava podmínek přijímacího řízení uchazečů, kteří získali předchozí vzdělání mimo území ČR:
Uchazeč, který získal předchozí vzdělání v zahraniční škole, může v souladu § 20 odst. 4 školského zákona
požádat o prominutí jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka. Znalost českého jazyka bude ověřena
rozhovorem. Kritéria rozhovoru naleznete zde.

Cizinci podle Lex Ukrajina – Opatření obecné povahy Č. j.: MSMT-26560/2023-1
Cizincům podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. se na jejich žádost promíjí zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka škola ověří rozhovorem. Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky z Matematiky v ukrajinském jazyce.
Kritéria rozhovoru naleznete zde.

Způsob hodnocení výsledků žáků cizinců
Ředitelka školy vytváří redukované pořadí všech uchazečů.

Školní rok 2019/2020
V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru SARS CoV-2 v druhém pololetí školního roku 2019/2020 je legislativně stanoveno, že součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. V případě jeho doložení bude uchazeči duplicitně započítáno hodnocení na vysvědčení z prvního pololetí školního roku 2019/2020.

Obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků, tzn. není potřeba lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.

Uchazeč může získat maximálně 156 bodů.

BODY ZA PRŮMĚR (základní škola) BONIFIKACE ZA SOUTĚŽ
Průměr doBodyPrůměr doBody SoutěžBody
1,30172,205 Místní1
1,50152,303 Okresní2
1,70132,402 Krajská3
1,90112,501 Celorepubliková4
2,0092,5+0 Zahraniční5
2,107   Hodnotí se pouze nejvyšší stupeň dosaženého ocenění, tzn. uchazeč dostane jen jedno bodové ohodnocení. Body se nesčítají.
     

Všichni uchazeči (zákonní zástupci uchazeče) mají právo se v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, seznámit s podklady před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole,
a to ve dnech 10. 5. 2024, 13. 5. 2024 a 14. 5. 2024, vždy od 8:00 do 12:00 hodin v kanceláři pracovníka vztahů k veřejnosti v přízemí budovy školy ve Škroupově ulici č. 13.

 

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content