Search

Závěrečné zkoušky

Zadávání závěrečné zkoušky proběhne v souladu s platnou legislativou (vyhláška č. 47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem a její novely č. 36/2014 Sb. a č. 118/2017 Sb.).

Složení zkušební komise, jmenování jejích členů a pravomoc zkušební komise se řídí § 3 vyhlášky č. 47/2005 Sb. v platném znění.

Hodnocení a klasifikace závěrečné zkoušky probíhá v souladu s § 4 vyhlášky č. 47/2005 Sb. v platném znění.

Metodika k realizaci jednotného zadání ve škole je uvedena na webových stránkách www.novazaverecnazkouska.cz.

Informace pro absolventy:

Europass – dodatek k osvědčení je dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání, který využijete při hledání studia, práce nebo brigády. Více na europass.cz. Dodatek je platný pouze s originálem absolventského vysvědčení a musí korespondovat kódem a názvem oboru, formou studia a adresou školy. Dodatky jsou k dispozici ke stažení absolventům z příslušného školního roku. Absolventi z let předchozích si mohou kdykoliv zažádat individuálně u Národního centra Europass.

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content