Whistleblowing

Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“) upravuje podávání a postup posuzování oznámení o možném protiprávním jednání, podmínky poskytování ochrany fyzické osobě, která oznámení učinila, jakož i dalším osobám a působnost Ministerstva spravedlnosti ČR.

Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13, jako orgán povinného subjektu na podkladě Zákona zavedla a provozuje vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“) a plní další úkoly vyplývající ze Zákona.

Oznámení podle Zákona je možné podat prostřednictvím VOS, nebo prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti ČR (https://oznamovatel.justice.cz), případně uveřejněním za splnění podmínek stanovených Zákonem.

Ředitelka Integrované střední školy živnostenské, Plzeň, Škroupova 13 určila příslušné osoby pro přijímání oznámení prostřednictvím VOS a posuzování jejich důvodnosti: Radku Fodorovou a Veroniku Křížovou (dále jen „příslušná osoba“). Telefonický kontakt na příslušnou osobu, další kontakty a způsob oznamování prostřednictvím VOS jsou uvedeny níže.

Přijetí oznámení od oznamovatele protiprávního jednání je v rámci VOS svěřeno výlučně příslušné osobě. Příslušná osoba má k dispozici nástroje k zabezpečenému přijímání oznámení (oznámení je možné podat tak, aby se s jeho obsahem mohla seznámit pouze příslušná osoba), a to:

 1. Písemně
  1. elektronicky formou interaktivního formuláře pro podání oznámení (níže pod textem)
  2. v listinné podobě zaslat na adresu: Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13, Škroupova 209/13, 301 00 Plzeň – obálku zřetelně označit „Neotevírat, pouze k rukám příslušné osoby
  3. elektronicky na whistleblowing@issziv.cz

 2. Ústně

Na žádost oznamovatele je příslušná osoba povinna oznámení přijmout i osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal. Příjem ústních oznámení je zajištěn příslušnou osobou ve dnech pondělí a středa v době od 8:00 do 14:30 hodin po předchozí telefonické domluvě na telefonním čísle 777 487 377.

Oznámení musí obsahovat:

 1. údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele
 2. oznámení nemusí tyto údaje obsahovat, pokud je podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa
 3. informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít
 4. zda výslovně žádá příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala

Při podání oznámení jiným než uvedeným způsobem za použití VOS nelze zaručit ochranu totožnosti oznamovatele nebo dalších osob.

V souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. a) Zákona povinný subjekt sděluje, že vylučuje podávání oznámení prostřednictvím VOS pro osobu, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h), nebo i) Zákona.

Podat oznámení

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content