O škole

HISTORIE ŠKOLY

Budova, ve které naše škola sídlí, slouží vzdělávání již od svého dokončení v roce 1908. Původně zde sídlilo německé reálné gymnázium, po skončení II. světové války byla budova krátce pro školské účely nevyužitá, brzy zde však vznikla Základní učňovská škola, od roku 1948 působící pod názvem Základní odborná škola 1 Kovodělná, kterou převzal do své správy národní podnik Škoda. V následujících letech v této budově fungovala celá řada odborných učilišť, spadajících pod „škodovku“ a vzdělávajících učňovskou mládež zejména v oborech strojírenských, stavebních a elektro. V roce 1977 po další z reorganizací vzdělávací soustavy zde nově vzniklo Střední odborné učiliště místního hospodářství, spadající pod Průmyslový podnik města Plzně. I nadále se vyučovaly obory stavební a elektro, ale nově i krejčí, holič, kadeřnice, zahradník, truhlář, obuvník, sklenář a další.

Po roce 1989 došlo k zásadním změnám v síti, struktuře a typu učňovských škol obecně. Školy postupně získávaly právní subjektivitu, nebyly již navázané na „mateřské podniky“. Pro studijní obory s maturitou vznikaly integrované střední školy a střední odborné školy. Střední odborné učiliště ve Škroupově ulici se tak v roce 1994 transformovalo do Integrované střední školy živnostenské (ISŠŽ), v rámci které vznikla odborná škola a „rodinka“, které se později osamostatnily. Došlo k ukončení výuky celé řady oborů. Ve škole se dále vyučovaly obory Krejčí pro dámské a pánské oděvy, Švadlena pro oděvní konfekci a prádlo, Obuvník pro zakázkovou výrobu a opravy, Kadeřník, Kosmetička a Provoz služeb. Nově vznikly čtyřleté studijní obory s maturitou Oděvnictví a Management textilu a absolventi tříletých učebních oborů získali možnost doplnit si vzdělání formou dálkového a později nástavbového studia. V roce 2005 byl nově otevřen umělecký obor Modelářství a návrhářství oděvů.

Školou za dlouhou řadu let prošly stovky mladých lidí, které pedagogové velmi kvalitně připravili na budoucí profese.

SOUČASNOST

Výuka na ISŠŽ probíhá ve čtyřletých studijních oborech a v jednom tříletém učebním oboru denního studia. Dosaženým stupněm je střední vzdělání s maturitní zkouškou a střední vzdělání s výučním listem. Žáci tříletých oborů mohou pokračovat ve studiu na dvouletém nebo tříletém nástavbovém oboru. Školní vzdělávací program a učební plány jsou v souladu s legislativou danou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Na škole nyní studuje 712 žáků ve 26 třídách. Výuku zajišťuje kvalitní pedagogický sbor.

Ve všech oborech je kladen důraz na rozvíjení individuálních schopností a praktických dovedností žáků. Škola umožňuje všem žákům uplatnit svůj talent v rámci různých mezinárodních projektů, při akcích a soutěžích v Plzni, Plzeňském kraji, v České republice i v zahraničí. Důkazem toho jsou vynikající úspěchy žáků a jejich pedagogů.

Příkladem je mezinárodní soutěž Módna línia mladých v Prešově, nebo celostátní soutěže pro žáky oděvních, návrhářských, kadeřnických a kosmetických oborů Mladý módní tvůrce v Jihlavě, kde se naši žáci pravidelně umisťují na předních místech.

Poptávka po absolventech školy na trhu práce je velmi dobrá. Absolventi učebního oboru Kadeřník jsou dobře připraveni do praxe i k pokračování na nástavbovém studiu. Absolventi studijních oborů nastupují do praxe, nebo odcházejí na vyšší odborné školy a vysoké školy technicky, nebo humanitně zaměřené, na pedagogické fakulty, nebo vysoké školy s uměleckým zaměřením.

Škola je aktivním členem RHK Plzeňského kraje, Asociace kadeřnických a kosmetických škol a SUZ ČR. Spolupracuje úzce s firmami nejen plzeňského regionu, se ZČU a s ostatními vysokými školami v ČR.

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content