Search

Oděvnictví

KRITÉRIA 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

31-43-M/01 ODĚVNICTVÍ
(denní forma studia)


Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 15

Součástí přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 jsou v rámci jednotné příjímací zkoušky (JPZ) písemný test ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace a písemný test ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Školní přijímací zkouška stanovena není.

Řádnými termíny pro konání JPZ jsou 12. duben 2024 a 15. duben 2024, náhradní termíny jsou stanoveny na 29. duben 2024 a 30. duben 2024.

U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami upraví ředitelka školy podmínky pro konání JPZ podle doporučení školského poradenského zařízení a na základě na předchozího informovaného souhlasu zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce uchazeče. Doporučení školského poradenského zařízení uchazeč doloží k přihlášce.

Podmínky přijetí:

  • řádně vyplněná a v termínu odevzdaná přihláška ke vzdělávání ve střední škole (nejpozději 20. 2. 2024)
  • splněná povinná školní docházka nebo získání stupně základního vzdělání
  • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb.)
  • u uchazečů cizinců jsou dalšími podmínkami přijetí: doklad o splnění povinné školní docházky v zahraniční škole a jeho překlad do českého jazyka, nebo dodání osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v ČR; dodání dokladu potvrzujícího oprávněnost pobytu cizince na území ČR dle § 20 odst. 3 školského zákona (nejpozději 1. 9. 2024); zvládnutí českého jazyka na komunikativní úrovni


Kritéria přijetí:

  • jednotná přijímací zkouška z ČJL (max. 50 bodů) a z M (max. 50 bodů) – max. 100 bodů – na celkovém hodnocení se podílí 64,1 %
  • studijní výsledky za 3 klasifikační období posledních dvou ročníků ZŠ (zpravidla 1. a 2. pol. 8. ročníku a 1. pol. 9. ročníku – max. 17 bodů za každé klasifikační období) a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií – max. 51 bodů – na celkovém hodnocení se podílí 32,7 %
  • bonifikace za účast a umístění v místních, okresních, krajských, celorepublikových a mezinárodních soutěžích – max. 5 bodů – na celkovém hodnocení se podílí 3,2 %

 

V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí uchazečů:
1) preference daného oboru vzdělání v naší škole dle pořadí v přihlášce,
2) vyšší počet bodů z písemného testu jednotné zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace,
3) nižší průměr z celkového prospěchu 3. klasifikačního období (zpravidla 1. pol. 9. ročníku),
4) nižší průměr z celkového prospěchu 2. klasifikačního období (zpravidla 2. pol. 8. ročníku),
5) nižší průměr z celkového prospěchu 1. klasifikačního období (zpravidla 1. pol. 8. ročníku) v tomto pořadí.


Úprava podmínek přijímacího řízení uchazečů, kteří získali předchozí vzdělání mimo území ČR:
Uchazeč, který získal předchozí vzdělání v zahraniční škole, může v souladu § 20 odst. 4 školského zákona požádat o prominutí jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka. Znalost českého jazyka bude ověřena rozhovorem. Kritéria rozhovoru naleznete zde.

Cizinci podle Lex Ukrajina – Opatření obecné povahy Č. j.: MSMT-26560/2023-1
Cizincům podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. se na jejich žádost promíjí zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka škola ověří rozhovorem. Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky z Matematiky v ukrajinském jazyce.
Kritéria rozhovoru naleznete zde.


Způsob hodnocení výsledků žáků cizinců

Ředitelka školy vytváří redukované pořadí všech uchazečů.
 
Školní rok 2019/2020
V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru SARS CoV-2 v druhém pololetí školního roku 2019/2020 je legislativně stanoveno, že součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. V případě jeho doložení bude uchazeči duplicitně započítáno hodnocení na vysvědčení z prvního pololetí školního roku 2019/2020.

 

BODY ZA PRŮMĚR (základní škola) BONIFIKACE ZA SOUTĚŽ
Průměr doBodyPrůměr doBody SoutěžBody
1,30172,205 Místní1
1,50152,303 Okresní2
1,70132,402 Krajská3
1,90112,501 Celorepubliková4
2,0092,5+0 Zahraniční5
2,107   Hodnotí se pouze nejvyšší stupeň dosaženého ocenění, tzn. uchazeč dostane jen jedno bodové ohodnocení. Body se nesčítají.
     

 

Všichni uchazeči (zákonní zástupci uchazeče) mají právo se v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, seznámit s podklady před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole, a to ve dnech 10. 5. 2024, 13. 5. 2024
a 14. 5. 2024, vždy od 8:00 do 12:00 hodin v kanceláři pracovníka vztahů k veřejnosti v přízemí budovy školy ve Škroupově ulici č. 13.

 
Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content