Oděvnictví

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Obory středního vzdělání ukončené maturitní zkouškou

Součástí přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 jsou v rámci jednotné příjímací zkoušky (JPZ) písemný test ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace a písemný test ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura.

Řádnými termíny pro konání JPZ jsou 12. duben 2022 nebo 13. duben 2022, náhradní termíny jsou stanoveny na 10. květen 2022 nebo 11. květen 2022.

U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání JPZ.

 

31-43-M/01 ODĚVNICTVÍ

(denní forma studia)

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 15

Podmínky přijetí:

  • řádně vyplněná a v termínu odevzdaná přihláška (nejpozději 1. března 2022)
  • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání
  • splněná povinná školní docházka
  • uchazeč nesmí být ve třetím klasifikačním období (zpravidla 1. pol. 9. ročníku) hodnocen stupněm nedostatečným
  • u uchazečů cizinců jsou dalšími podmínkami přijetí: doklad o splnění povinné školní docházky v zahraniční škole (v originálním znění a v úředně ověřeném překladu do českého jazyka), nebo dodání osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v ČR (v případě úspěšného ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky); dodání dokladu potvrzujícího oprávněnost pobytu cizince na území ČR dle § 20 odst. 3 školského zákona (nejpozději 1. 9. 2022); zvládnutí českého jazyka na komunikativní úrovni
  • odevzdání zápisového lístku přijatým uchazečem (do 10 pracovních dnů ode dne vydání rozhodnutí o přijetí)

Kritéria přijetí:

  • jednotná přijímací zkouška z ČJL (max. 50 bodů) a z M (max. 50 bodů) – max. 100 bodů
  • studijní výsledky za poslední dva ročníky ZŠ (zpravidla 1. a 2. pol. 8. ročníku a 1. pol. 9. ročníku – max. 17 bodů za každé klasifikační období) a odpovídající ročníky víceletých gymnázií – max. 51 bodů
  • bonifikace (účast a umístění v místních, okresních, krajských, celorepublikových a mezinárodních soutěžích) – max. 5 bodů
  • bonifikace za podání přihlášky na 2 obory naší školy – 10 bodů

V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí uchazečů průměr z celkového prospěchu 3. klasifikačního období (zpravidla 1. pol. 9. ročníku).

Pozn.: Vysvědčení z druhého pololetí školního roku 2019/2020 není kritériem přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023. V případě jeho doložení bude duplicitně započítáno vysvědčení z prvního pololetí školního roku 2019/2020.

Uchazeči, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, mohou písemně požádat o nekonání JPZ ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Zvládnutí českého jazyka na komunikativní úrovni bude v tomto případě ověřeno rozhovorem. Po jeho úspěšném vykonání bude uchazeč zařazen do pořadí uchazečů dle redukovaného hodnocení.

Uchazeč může získat maximálně 166 bodů.

 

BODY ZA PRŮMĚR (základní škola)
Průměr doBodyPrůměr doBody
1,30172,205
1,50152,303
1,70132,402
1,90112,501
2,0092,5+0
2,107  

 

BONIFIKACE ZA SOUTĚŽ
SoutěžBody
Místní1
Okresní2
Krajská3
Celorepubliková4
Zahraniční5
Hodnotí se pouze nejvyšší stupeň dosaženého ocenění, tzn. uchazeč dostane jen jedno bodové ohodnocení. Body se nesčítají.
Skip to content