Oděvnictví

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025


Obory středního vzdělání ukončené maturitní zkouškou

Součástí přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 jsou v rámci jednotné příjímací zkoušky (JPZ) písemný test ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace a písemný test ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura.

Řádnými termíny pro konání JPZ jsou 12. duben 2024 nebo 15. duben 2024, náhradní termíny jsou stanoveny na 29. duben 2024 nebo 30. duben 2024.

U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání JPZ.

 

31-43-M/01 ODĚVNICTVÍ

(denní forma studia)

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 15

Podmínky přijetí:

  • řádně vyplněná a v termínu odevzdaná přihláška (nejpozději 1. března 2024)
  • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání
  • splněná povinná školní docházka
  • uchazeč nesmí být ve třetím klasifikačním období (zpravidla 1. pol. 9. ročníku) hodnocen stupněm nedostatečným
  • u uchazečů cizinců jsou dalšími podmínkami přijetí: doklad o splnění povinné školní docházky v zahraniční škole (v originálním znění a v úředně ověřeném překladu do českého jazyka, netýká se uchazečů dle Lex Ukrajina), nebo dodání osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v ČR; dodání dokladu potvrzujícího oprávněnost pobytu cizince na území ČR dle § 20. odst. 3 školského zákona (nejpozději 1. 9. 2024); zvládnutí českého jazyka na komunikativní úrovni
  • odevzdání zápisového lístku přijatým uchazečem (do 10 pracovních dnů ode dne vydání rozhodnutí o přijetí).

Kritéria přijetí:

  • jednotná přijímací zkouška z ČJL (max. 50 bodů) a z M (max. 50 bodů) – max. 100 bodů
  • studijní výsledky za poslední dva ročníky ZŠ (zpravidla 1. a 2. pol. 8. ročníku a 1. pol. 9. ročníku – max. 17 bodů za každé klasifikační období) a odpovídající ročníky víceletých gymnázií – max. 51 bodů
  • 1. bonifikace (účast a umístění v místních, okresních, krajských, celorepublikových a mezinárodních soutěžích) – max. 5 bodů
  • 2. bonifikace za podání přihlášky na 2 obory naší školy – 10 bodů

V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí uchazečů průměr z celkového prospěchu 3. klasifikačního období (zpravidla 1. pol. 9. ročníku).

Pozn.: Vysvědčení z druhého pololetí školního roku 2019/2020 není kritériem přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025. V případě jeho doložení bude duplicitně započítáno vysvědčení z prvního pololetí školního roku 2019/2020.

Uchazeči, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, mohou písemně požádat o nekonání JPZ ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Zvládnutí českého jazyka na komunikativní úrovni bude v tomto případě ověřeno rozhovorem. Kritéria rozhovoru naleznete zde. Po úspěšném vykonání rozhovoru uchazeč pokračuje v přijímacím řízení. Uchazeči z Ukrajiny, kteří mají vízum dočasné ochrany, mohou písemně požádat o konání JPZ z oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce. V obou případech je nutné takovou žádost připojit k přihlášce ke vzdělávání. Způsob hodnocení výsledků žáků cizinců – ředitelka školy vytváří pořadí uchazečů dle redukovaného hodnocení všech uchazečů.

Uchazeč může získat maximálně 166 bodů.

BODY ZA PRŮMĚR (základní škola)
Průměr doBodyPrůměr doBody
1,30172,205
1,50152,303
1,70132,402
1,90112,501
2,0092,5+0
2,107  
BONIFIKACE ZA SOUTĚŽ
SoutěžBody
Místní1
Okresní2
Krajská3
Celorepubliková4
Zahraniční5
Hodnotí se pouze nejvyšší stupeň dosaženého ocenění, tzn. uchazeč dostane jen jedno bodové ohodnocení. Body se nesčítají.

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content