ISŠŽ, Plzeň, Škroupova 13 vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro čtyřleté obory vzdělávání s maturitní zkouškou a tříletý obor s výučním listem – denní forma vzdělávání:

69-41-L/01 Kosmetické služby (4 roky)

31-43-M/01 Oděvnictví (4 roky)

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (4 roky)

64-41-L/51 Podnikání (2 roky, nástavbové studium)

69-51-H/01 Kadeřník (3 roky)

 

Podmínky a kritéria přijetí pro 2. Kolo
Podmínky a kritéria přijetí pro 3. Kolo

 

OTEVŘENÉ OBORY VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

Ředitelka školy stanovila na základě § 60, odst. 2, písm. b), zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů pro přijímací řízení do příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání pro školní rok 2017/2018.

 

OBORY STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU – denní forma

Kód oboru Název oboru Počet žáků
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

–       Asistent v právní a podnikové sféře

–       Bankovnictví a pojišťovnictví

30
82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů

–       Návrhář

15
31-43-M/01 Oděvnictví

–       Interiérový a oděvní design

15
69-41-L/01 Kosmetické služby 30

 

OBORY STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM – denní forma

Kód oboru Název oboru Počet žáků
69-51-H/01 Kadeřník, kadeřnice 60
31-58-H/01 Krejčí 20

 

OBOR STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU – denní forma nástavbového studia

Kód oboru Název oboru Počet žáků
64-41-L/51 Podnikání (denní) 60

 

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání je možno podat pouze 2 přihlášky. V dalších kolech již není počet přihlášek omezen.

 

Výsledky přijímacího řízení

Ředitelka ISŠŽ, Plzeň, Škroupova 13 zveřejní výsledky po ukončení přijímacího řízení dle platné legislativy bez zbytečného odkladu na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě. Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitelka školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.

V případě přijetí

  • zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání za oznámená
  • do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí (od zveřejnění seznamu o přijetí) zaslat řediteli střední školy zápisový lístek. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v 10denní lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Neodevzdá-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče zápisový lístek ve výše uvedeném termínu ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí na jím vybranou školu, vzdává se práva být přijat.

V případě nepřijetí

  • nepřijatým uchazečům odešle ředitel rozhodnutí o nepřijetí
  • vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí co nejdříve na poště, kde bude uschováno jen 5 pracovních dní. Pokud si uchazeč do této lhůty rozhodnutí nevyzvedne, považuje se za doručené!
  • do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí je možné řediteli střední školy podat odvolání proti nepřijetí.

Zápisový lístek

Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělávání ve škole, na kterou byl přijat. Tato povinnost se nevztahuje na formy vzdělávání: večerní, dálková, distanční, kombinovaná a pro obory nástavbového studia, zkráceného studia s výučním listem nebo zkráceného studia s maturitní zkouškou.

Každý žák 9. třídy základní školy obdrží do 15. března 2017 jeden zápisový lístek na své základní škole.

Pokud uchazeč není žákem základní školy, bude mu (nebo jeho zákonnému zástupci) po ověření totožnosti a vyplnění formuláře (který je ke stažení na webových stránkách Plzeňského kraje http://www.plzensky-kraj.cz/article.asp?itm=42997), vydán zápisový lístek na Krajském úřadu Plzeňského kraje, odboru školství, mládeže a sportu, Škroupova 18, Plzeň (3. patro, číslo dveří P 308, tel.: 377 195 447).

 

Vzory přihlášek najdete na stránkách:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Odevzdání přihlášek

Uchazeč odevzdá přihlášku na tiskopisu předepsaném ministerstvem do denní formy vzdělávání řediteli střední školy:

  • do oboru vzdělání s talentovou zkouškou              do 30. listopadu 2016,
  • do ostatních oborů                                             do 1. března 2017.