Search

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL – REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Název programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

2 fáze programu od 1. 1. 2022

Druhá fáze národního plánu doučování probíhá od 1. 1. 2022. Cílem programu je zajistit přednostní doučování žáků, kterým hrozí školní neúspěch či v extrémním případě vypadnutí ze vzdělávání. Došlo u nich také k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání. Sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled v tématech, schopnost navázat na další očekávané znalosti. S pomocí níže uvedených kritérií škola identifikuje žáky, pro které je program primárně určen – jsou ohroženi školním neúspěchem zejména v důsledku koronakrize (např. se jim nedostávalo dostatečné podpory v rodině, měli špatné materiální zázemí pro účast na výuce nebo mají speciální vzdělávací potřeby, které nemohly být naplňovány).

Kritéria zaostřují na žáky, kterým je vhodné dlouhodoběji věnovat zvýšenou pozornost a podporovat je při dosahování úspěchů ve škole.

Základní kritéria:

  • žák s 20% a vyšší absencí ve školním roce 2020/21 a/nebo na podzim 2021 z celkového počtu hodin, který neplnil v odpovídající míře zadané úkoly při asynchronní výuce, a došlo u něj ke zhoršení výsledků vzdělávání (sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled v tématech, schopnost navázat na další očekávané znalosti),
  • žák, který se neúčastnil distanční výuky, a došlo u něj ke zhoršení výsledků vzdělávání,
  • žák, který opakuje ročník nebo byl hodnocen stupněm „dostatečný“ na konci školního roku 2020/2021 a/nebo na konci 1. pololetí školního roku 2021/2022,
  • žák se speciálními vzdělávacími potřebami, u kterého došlo k pozastavení využívání podpory v době distanční výuky a protiepidemických opatření a současně se u něj projevilo zhoršení výsledků vzdělávání,
  • žák s odlišným mateřským jazykem, bez dostatečné podpory v rodině, která se odráží ve zhoršení výsledků vzdělávání,
  • žák, jehož jeden nebo oba rodiče mají nejvýše základní vzdělání a současně se u něj projevilo zhoršení výsledků vzdělávání,
  • žák, s jehož zákonnými zástupci bylo obtížné komunikovat zejména v období distanční výuky, což se negativně projevilo ve zhoršení jeho výsledků vzdělávání.

Doplňková kritéria:

  • žák z nízkopříjmové rodiny, např.: o příjemce podpory „Obědy pro děti“, či jiných evidovaných příspěvků v rámci školy o bez potřebného vybavení pro výuku (učební pomůcky, výtvarné potřeby, vybavení pro tělesnou výchovu) a neúčastní se opakovaně školních akcí kvůli finanční bariéře (výlety, akce aj.),
  • žák v některém z „přechodových“ ročníků (1. a 2., 5., 6., 9. ročník ZŠ, první nebo poslední ročník SŠ).

V první polovině kalendářního roku 2022 jsme na tuto činnost z dotačního přídělu vyčerpali pouze 4 500 Kč. Důvodem čerpání takto nízké částky je zejména neochota žáků se doučovat v jejich volném čase.

Učitelé i ve druhé polovině kalendářního roku aktivně oslovují dotčené žáky a nabízejí jim možnost doplnit si učivo formou jejich doučování. Tato podpora doučování pokračuje do konce roku 2022 z Národního plánu obnovy.

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content