Search

Informace o závěrečných zkouškách

Závěrečná zkouška
Zadávání závěrečné zkoušky proběhne v souladu s platnou legislativou (vyhláška č. 47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem a její novely č. 36/2014 Sb. a č. 118/2017 Sb.).

Složení zkušební komise, jmenování jejích členů a pravomoc zkušební komise se řídí §3 vyhlášky č. 47/2005 Sb. v platném znění.

Hodnocení a klasifikace závěrečné zkoušky probíhá v souladu s §4 vyhlášky č. 47/2005 Sb. v platném znění.

Metodika k realizaci jednotného zadání ve škole je uvedena na webových stránkách www.novazaverecnazkouska.cz.

Průběh ZZ
Jednotlivé samostatně klasifikované zkoušky se konají v pořadí: písemná zkouška, praktická zkouška z odborného výcviku a ústní zkouška. Písemná zkouška trvá nejdéle 240 minut.

Počet témat praktické zkoušky stanoví ředitel školy. Pokud je stanoveno více než 1 téma, žák si jedno téma vylosuje. Praktickou zkoušku koná žák nejdéle 3 dny. V jednom dni trvá zkouška nejvýše 7 hodin.

Pro ústní zkoušku stanoví ředitel školy 25 – 30 témat, z nichž si žák jedno téma vylosuje. Příprava k ústní zkoušce trvá nejméně 15 minut a zkouška trvá nejdéle 15 minut.

Závěrečná zkouška se obvykle koná v červnu v termínech stanovených ředitelem školy.

Zkušební komise
Zkušební komise má stále členy a další členy. Stálými členy jsou předseda, místopředseda a třídní učitel zkoušených žáků. Dalšími členy jsou učitel odborného výcviku, učitel odborných předmětů a odborník z praxe.
Místopředsedu a další členy zkušební komise jmenuje ředitel školy do 15. března příslušného školního roku.

Hodnocení písemné zkoušky a praktické zkoušky se žákům oznámí nejpozději týden před zahájením ústní zkoušky. Celkové hodnocení závěrečné zkoušky včetně hodnocení jednotlivých zkoušek oznámí předseda zkušební komise v den, ve kterém žák tuto zkoušku ukončil.

 

Hodnocení – kritéria a pravidla

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content