Search

Zápis z výsledku e-komunikace členů školské rady 24. ledna 2020

Členům školské rady zaslala ředitelka školy e-mailem (17. 1. 2020) návrh změn ve školním řádu. Změny se týkaly následujících bodů ve školním řádu:

čl. II, odst. 1 k)

v případě, neopustí-li v průběhu polední přestávky budovu školy za účelem stravování, shromáždí se žáci v určené učebně. Dozor v této učebně koná pedagogický pracovník dle harmonogramu dozorů, Učebna je z důvodu bezpečnosti žáků monitorována kamerovým systémem,

čl. IV, odst. 1

Kouřit a používat výrobky s technologií zahřívaného tabáku ve všech prostorách školy, na pracovištích praktického vyučování a na všech akcích pořádaných školou.

čl. IV, odst. 2

Přicházet na vyučování pod vlivem alkoholu, drog a jiných návykových látek. Žák je povinen podrobit se na pokyn zaměstnance školy zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. V případě podezření, že je žák pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, jedná škola v souladu s platnými legislativními předpisy.

čl. IV, odst. 11

Šikanovat – své spolužáky vydírat, zastrašovat, slovně či fyzicky napadat, poškozovat jejich věci a sexuálně je obtěžovat. 11. Šikanovat spolužáky a pracovníky školy. Ohrožovat jejich fyzické a psychické zdraví, vydírat je, zastrašovat, slovně či fyzicky je napadat, poškozovat jejich věci a sexuálně je obtěžovat.

čl. IX, odst. 9

Provoz v budově Křimická 3 je zahájen každý pracovní den pro žáky v 7:00 hodin. Pedagogové nastupují nejpozději 20 minut před zahájením. Žáci vstupují do budovy s pedagogem nebo pomocí otisku svého prstu. vstupního čipu.

S uvedenými změnami souhlasili 4 členové školské rady, jeden člen s připomínkami k čl. II, odst. 1 k), jeden člen na e-mail nereagoval.

Závěr: školská rada souhlasí s uvedenými změnami školního řádu.

Zapsal: Mgr. Bc. Luboš Bešťák, v.r.

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content