Search

Zasedání ze dne 11. 1. 2018

Bešťák Luboš přítomen
Brumovská Kateřina přítomna
Duchková Stanislava přítomna
Filípková Jana omluvena
Mašek Roman přítomen
Pokrupová Soňa přítomna
 1. Ředitelka školy Mgr. Věra Ulčová poskytla základní informace zvoleným členům školské rady týkající se fungování školské rady (včetně kompetencí dle školského zákona, § 168), chodu školy (např. hospodaření školy), kontrolní činnosti orgánů (KHS, VZP, Magistrátu města Plzně) a poskytla v tištěné podobě volební řád školské rady s dodatky a jednací řád.
 2. Úkoly školské rady:
  1. seznámení se s jednacím řádem,
  2. návrh předsedy školské rady a jeho volba,
  3. pověření člena školské rady provádět zápisy.
 3. Školská rada byla usnášeníschopná.
 4. Školská rada jednomyslně schválila jednací řád.
 5. Na funkci předsedy ŠR byla navržena Mgr. S. Pokrupová. Mgr. S. Pokrupová s nominací souhlasila. V následující volbě byla na post předsedkyně zvolena jednomyslně všemi přítomnými členy školské rady.
 6. Zápisy bude provádět Mgr. Bc. L. Bešťák.
 7. Členové školské rady si poskytli kontakty.

Zapsal: Mgr. Bc. Luboš Bešťák, v.r.

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content